Jaunumi

Olainfarm Grupas peļņa 2019. gadā palielinās par 156% un pārsniedza 27 milj. EUR; pārskatītie pārdošanas procesi uzlabos turpmāku produkcijas noietu galvenajos tirgos

on March 2, 2020
  • Grupas ieņēmumi 2019. gadā sasniedza 137 253 tūkst. EUR, kas ir palielinājums par 10% jeb 12 997 tūkst. EUR.
  • Grupas EBITDA rādītājs bija 37 192 tūkst. EUR, kas ir par 84% vairāk.
  • Grupas peļņa sasniedza 27 443 tūkst. EUR, kas ir vēsturiski vislielākais peļņas apmērs.
  • 2020. gadā Grupa prognozē 135 500 tūkst. EUR apgrozījumu un tīro peļņu 14 200 tūkst. EUR apmērā.

“2019. gads ir labākais finanšu gads Olainfarm grupas vēsturē gan ieņēmumu, gan neto peļņas ziņā. Lieliskie rezultāti ir laba platforma, lai turpinātu izaugsmi, un ar mūsu produktiem nodrošinātu pievienoto vērtību arvien vairāk pacientu. Dibinot jaunu meitas uzņēmumu Krievijā, mēs plānojam stiprināt mūsu pozīcijas galvenajos noieta tirgos. Mēs esam ceļā, lai kļūtu par vienu no TOP10 farmācijas ražošanas uzņēmumiem Centrālajā un Austrumeiropā,” teica Jerūns Veitess, AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs.

Grupas ieņēmumi 2019. gada ceturtajā ceturksnī bija 38 479 tūkst. EUR, un tas ir par 11% vairāk nekā 2018. gada pēdējā ceturksnī, kad bija 34 751 tūkst. EUR. Ceturtajā ceturksnī EBITDA bija 10 935 tūkst. EUR, kas pārsniedz 2018. gada pēdējā ceturkšņa attiecīgo rādītāju par 5 036 tūkst. EUR jeb 85%. 2019. gada pēdējā ceturksnī tika nopelnīti 8 245 tūkst. EUR, kas ir par 153% vairāk nekā tādā pašā periodā 2018. gadā.

Visa 2019. gada laikā Grupas ieņēmumi sasniedza 137 253 tūkst. EUR, kas ir palielinājums par 10% jeb 12 997 tūkst. EUR, salīdzinājumā ar 2018. gadu. Grupas EBITDA rādītājs 2019. gadā bija 37 192 tūkst. EUR, kas ir par 84% jeb 16 964 tūkst. EUR vairāk par 2018. gada rezultātu. Grupas tīrā peļņa 2019. gadā bija 27 443 tūkst. EUR, kas ir vēsturiski vislielākais Grupas tīrās peļņas apmērs. Peļņa palielinājās par 156% jeb 16 712 tūkst. EUR salīdzinājumā ar 2018. gadu.

Pārskata perioda peļņu pozitīvi ietekmēja bruto peļņas pieaugums par 9 973 tūkst. EUR, kas ir saistīts ar galveno gatavo zāļu formu lielākiem ražošanas apmēriem, pārdošanas izmaksu samazinājums par 7 132 tūkst. EUR, jo tika pārskatītas attiecības ar mārketinga partneriem, ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām (2 187 tūkst. EUR) pretstatā 2 368 tūkst. EUR zaudējumiem 2018. gadā. Papildus tīrā peļņa 4 750 tūkst. EUR apmērā ir gūta no neplānotā apgrozījuma Krievijā, par ko iepriekš tika ziņots. Savukārt tīro peļņu samazināja administratīvo izdevumu pieaugums un izveidotie uzkrājumi.

Saskaņā ar apstiprināto dividenžu politiku, valde par 2019. gadu rekomendēs izmaksāt dividendēs 20% no Mātes uzņēmuma revidētās tīrās peļņas.

Grupas operacionālā darbība ļāva uzkrāt 15 225 tūkst. EUR naudas līdzekļus uz 2019. gada beigām, kas 2020. gadā būs galvenais finansējuma avots ieguldījumiem pamatlīdzekļos, kā arī klīniskos pētījumos.

Grupas Parādu apkalpošanas seguma rādītājs (DSCR) 2019. gada laikā palielinājās no 2,1 līdz 3,1. Savukārt Neto saistības / EBITDA koeficients samazinājās trešo gadu pēc kārtās un uz 2019. gada beigām bija 0,2.

Grupas galvenais uzņēmējdarbības segments ir gatavo zāļu formas, ko ražo Mātes uzņēmums Olainē. Tā 2019. gadā tika pārdoti medikamenti 80 991 tūkst. EUR vērtībā, kas ir palielinājums par 14% jeb 10 044 tūkst. EUR, salīdzinājumā ar 2018. gadu.

Mātes uzņēmuma pārdošanas apjomi pa valstīm un reģioniem 2019. gadā bija pārsvarā ar pozitīvu tendenci. Salīdzinot ar 2018. gada rezultātiem, apgrozījums Krievijā palielinājās par 23%, Latvijā par 5%, Baltkrievijā par 10%, Centrālās Āzijas reģionā par 13%, ES valstīs par 12%, Citās valstīs par 10%. Pārdošanas apjomi samazinājās Ukrainā un Kaukāza valstīs par attiecīgi 4% un 3%.

Visā 2019. gada laikā “Olainfarm” galveno gatavo zāļu formu pārdošanas apjomi turpināja palielināties. Visvairāk pārdotākā produkta Noofen īpatsvars palielinājās līdz 20%, kas ir par vienu procentpunktu lielāks, nekā pirms gada. Trīs lielāko produktu: Noofen, Neiromidīns, Furamags/Furasols, īpatsvars bija 56%, kas ir arī ir par vienu procentpunktu vairāk nekā pagājušajā gadā. Šī gada 4. ceturksnī pārdotākie produkti bija Noofen (22% no īpatsvara), Neiromedin (21% no īpatsvara) un Furamag/Furasol grupa (17% no īpatsvara).

Aptieku segmenta ienākumi 2019. gada laikā palielinājās par 7% salīdzinājumā ar 2018. gadu līdz 25 417 tūkst. EUR. Savukārt 2019. gada ceturtā ceturksnī aptieku apgrozījums bija 6 776 tūkst. EUR, kas ir par 6% vairāk par tādu pašu periodu 2018. gadā.

Kompresijas izstrādājumu segmenta apgrozījums 2019. gadā bija 8 793 tūkst. EUR, kas ir par 8% jeb 713 tūkst. EUR mazāk, nekā gadu iepriekš. Ienākumi no kompresijas izstrādājumiem 2019. gada pēdējā ceturksnī bija 2 349 tūkst. EUR, kas ir kritums par 13% pret iepriekšējā gada ceturto ceturksni.

Vairumtirdzniecības segmenta ieņēmumi no ārpus Grupas klientiem 2019. gadā bija 5 382 tūkst. EUR, kas ir samazinājums par 2% jeb 104 tūkst. EUR. Vairumtirdzniecības apgrozījums 2019. gada ceturtajā ceturksnī bija par 11% vairāk nekā tādā pašā periodā 2018. gadā, un sasniedza 1 485 tūkst. EUR.

Ķīmijas segmenta ienākumi 2019. gadā bija par 16% lielāki nekā 2018. gadā un sasniedz 5 124 tūkst. EUR. Apgrozījums no ķīmijas produkcija 2019. gada ceturtajā ceturksnī bija 1 097 tūkst. EUR, kas ir kritums par 20% pret 2018. gada pēdējos ceturksni.

Grupā Citi segmenti ir apvienoti “Silvanols”, “Diamed” un “Olainmed” medicīnas iestādes, Baltkrievijas ražošanas uzņēmums “Biotest” un citi. Segmenta ieņēmumi 2019. gada laikā bija 11 546 tūkst. EUR, un tas ir par 15% vairāk par 2018. gada rezultātu. Savukārt, šī segmenta apgrozījums 2019. gada pēdējā ceturksnī pieauga par 4% un bija 3 128 tūkst. EUR.

2019. gada laikā atbilstoši plānotajam veikta zāļu vielu pirms-klīnisko un zāļu klīnisko pētījumu īstenošana. Kopumā 2019. gadā ir uzsākta piecu 1. fāzes klīnisko pētījumu (farmakokinētikas un biopieejamības) realizācija, kuru ietvaros ir veikta pētījumu norises plānošana, nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana un atļauju saņemšana pētījumu īstenošanai. Pētījumus plānots noslēgt un saņemt gala atskaites 2020. gada 1.-3. ceturksnī.

Vienlaikus 2019. gadā tika veikta plānošana un sagatavošanās 3. fāzes klīniskajiem pētījumiem divām zāļu formām, kurus plānots uzsākt 2020. gadā. Klīniskā pētījuma īstenošana pētāmajām zālēm perifērās nervu sistēmas slimību ārstēšanai tiek uzsākta 2020. gada 1. ceturksnī.

2020. gada ietvaros kopumā paredzēts veikt būtiskus ieguldījumus klīnisko pētījumu plānošanā, lai 2020. gada 4. ceturksnī – 2021. gada 1. ceturksnī uzsāktu vienu 1. fāzes klīnisko pētījumu un trīs 3. fāzes klīnisko pētījumu realizāciju.

2020. gadam Grupa plāno apgrozījumu 135,5 milj. EUR un tīro peļņu 14,3 milj. EUR apmērā, kā arī 1 EUR peļņu uz vienu akciju. Šī gada laikā Grupas ilgtermiņa ieguldījumi ir plānoti 19,5 milj. EUR apmērā, iesk. 9,4 milj. EUR produktu attīstībā. Ievērojams naudas līdzekļu apjoms un būtiska plānotā pamatdarbības naudas plūsma ļauj Grupai finansēt investīcijas un turpināt atmaksāt aizdevumus.

Vienlaikus Grupa sagaida, ka 2020. gada 1. ceturkšņa apgrozījums un tīrā peļņa būs zemāka par 2019. gada rezultātu, taču sekmīga darbība turpmākajos ceturkšņos ļaus sasniegt gada prognozes.

Saīsinātais konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats

  Koncerns
  31.12.2019               31.12.2018
  EUR ‘000 EUR ‘000
    AKTĪVS  
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI  
Nemateriālie aktīvi   38 688   36 619
Pamatlīdzekļi   42 463   43 697
Tiesības lietot aktīvu   7 069   –
Ieguldījuma īpašumi   3 428   3 492
Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi   801   983
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI   92 449   84 791
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI  
Krājumi   28 655   25 794
Debitori   36 031   34 637
Nauda   15 225   2 689
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI   79 911   63 120
KOPĀ AKTĪVS   172 360   147 911
 
  PASĪVS  
PAŠU KAPITĀLS  
Akciju kapitāls   19 719   19 719
Akciju emisijas uzcenojums   2 504   2 504
Rezerves   (12)   (224)
Nesadalītā peļņa   109 113   83 079
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS   131 324   105 078
KREDITORI  
Ilgtermiņa kreditori  
Aizņēmumi un nomas saistības   12 021   1 793
Nākamo periodu ieņēmumi   3 194   2 878
Kopā ilgtermiņa kreditori   15 215   4 671
Īstermiņa kreditori  
Aizņēmumi un nomas saistības   9 732   23 236
Parādi piegādātājiem un citas saistības   15 594   14 540
Nākamo periodu ieņēmumi   495   386
Kopā īstermiņa kreditori   25 821   38 162
  KOPĀ KREDITORI   41 036   42 833
KOPĀ KREDITORI UN PAŠU KAPITĀLS   172 360   147 911

Konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats

  Koncerns Koncerns
  Q4 2019                   Q4 2018        M12 2019       M12 2018
  EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000
Ieņēmumi  38 479  34 751  137 253  124 256
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (13 975) (13 596) (52 424) (49 400)
Bruto peļņa  24 504  21 155  84 829  74 856
Pārdošanas izmaksas (7 803) (10 576) (30 159) (37 291)
Administrācijas izmaksas (6 203) (7 312) (26 670) (24 427)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 740 612  2 317  2 559
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (2 812) 734 (4 074) (1 726)
Asociēto sabiedrību peļņas daļa 6 23 98 106
Finanšu ieņēmumi 167 19  2 260 76
Finanšu izmaksas  (223)  (994)  (926) (2 788)
Peļņa pirms nodokļiem  8 376  3 661  27 675  11 365
Uzņēmumu ienākuma nodoklis  (179)  (380)  (279)  (630)
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis 48  (4) 47  (4)
PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA  8 245  3 277  27 443  10 731
Citi pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem  (59)  (67) 212  (150)
Kopā pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem  8 186  3 210  27 655  10 581
Kopā apvienotie ienākumi attiecināmi uz:  
Koncerna Mātes uzņēmuma akcionāriem  8 186  3 210  27 655  10 581
Nekontrolējošo līdzdalību
 
Peļņa un koriģētā peļņa uz akciju, EUR  0.59  0.23  1.95  0.76

AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 60 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.

Papildu informācija:
Jānis Dubrovskis
AS “Olainfarm” investoru attiecību konsultants
Tel. +371 29178878
E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com

Olainfarm Grupas peļņa 2019. gadā palielinās par 156% un pārsniedza 27 milj. EUR; pārskatītie pārdošanas procesi uzlabos turpmāku produkcijas noietu galvenajos tirgos