Jaunumi

AS “Olainfarm” sasauc ārkārtas akcionāru sapulci

on December 2, 2021

2022. gada 10.februārī notiks AS “Olainfarm” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) ārkārtas akcionāru sapulce. Ņemot vērā Covid-19 ārkārtas situāciju valstī, akcionāru sapulce notiks tikai elektroniski, un akcionāri sapulcē piedalīsies un balsos, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Akcionāru sapulcē tiks skatīti jautājumi par akciju konversiju, ņemot vērā ka šī gada 14.oktobrī tika pieņemts lēmums par Sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus un līdz š.g. 7.decembrim notiek obligātā Sabiedrības akciju atpirkšana.

Valde ir izvērtējusi Sabiedrības un tās akcionāru izmaksas, kas saistītas ar akciju glabāšanu finanšu instrumentu kontos bankās vai brokeru kompānijās un depozitārijā. Normatīvajā regulējumā paredzēta iespēja Sabiedrības valdei pašai vest un kārtot akcionāru reģistru, tāpēc tā ierosina pēc Sabiedrības akciju izslēgšanas no biržas nodot akcionāru reģistra vešanu valdei. Lai īstenotu šādu soli ir nepieciešams konvertēt esošas uzrādītajā akcijas uz vārda akcijām, grozot Sabiedrības statūtus. Savukārt statūtu grozījumus var veikt tikai ar akcionāru vairākuma atbalstu un šī iemesla dēļ tiek sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce.

Pēc akcionāru lēmuma par akciju konversiju stāšanās spēkā Sabiedrības akcijas tiks norakstītas no akcionāru finanšu instrumentu kontiem bankās un brokeru sabiedrībās un informācija par akcionāru īpašuma tiesībām tiks iekļauta valdes vestajā akcionāru reģistrā.

Pēc akcionāru reģistra nodošanas valdei, lai veiktu izmaiņas īpašumtiesībās uz akcijām, akcionāriem būs jāgriežas pie valdes.

Plašāka informācija par akcionāru ārkārtas sapulci, kā arī ārkārtas akcionāru sapulces dienas kārtība pieejama – https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b5fad05c5129c5f4c5922074f273fd61d&lang=lv

Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē (t. sk. aizpildīt un iesniegt balsojuma veidlapu) personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Visi ar Sabiedrības akcionāru sapulci saistītie dokumenti tiek publicēti mājas lapā www.olainfarm.com, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” interneta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com.

AS “Olainfarm” sasauc ārkārtas akcionāru sapulci