Jaunumi

Grupas peļņa 9 mēnešos palielinās par 158% un pārsniedz 19 milj. EUR; uzsākts aktīvs darbs pie zāļu reģistrācijas failu atjaunošanas

on November 29, 2019
  • Šī gada pirmajos deviņos mēnešos Grupas ieņēmumi sasniedza 98 774 tūkst. EUR, kas ir palielinājums par 10% jeb 9 269 tūkst. EUR.
  • Grupas EBITDA rādītājs bija 26 257 tūkst. EUR, kas ir par 83% vairāk.
  • Grupas peļņa sasniedza 19 198 tūkst. EUR, kas ir vēsturiski vislielākais peļņas apmērs.

“Šajos deviņos mēnešos mums izdevies kāpināt “Olainfarm” Grupas peļņu, sasniedzot vēsturiski vislielāko apmēru. Šogad izveidota pietiekami stabila finanšu bāze, lai tālāk investētu uzņēmuma attīstībā. Pamatā plānoti ieguldījumi zāļu failu sakārtošanā, lai esošajos noieta tirgos varētu turpināt realizēt mūsu farmācijas produktus,” skaidroja Lauris Macijevskis, AS “Olainfarm” valdes loceklis.

Grupas ieņēmumi 2019. gada trešajā ceturksnī bija 32 382 tūkst. EUR, un tas ir par 17% vairāk nekā 2018. gada trešajā ceturksnī, kad bija 27 661 tūkst. EUR. Trešajā ceturksnī EBITDA bija 9 329 tūkst. EUR, kas pārsniedz 2018. gada trešā ceturkšņa attiecīgo rādītāju par 5 339 tūkst. EUR jeb 134%. Šī gada trešā ceturkšņa peļņa bija 6 954 tūkst. EUR, kas ir pieaugums par 317% jeb par 5 286 tūkst. EUR salīdzinājumā ar 2018. gada trešo ceturksni.

Šī gada pirmajos deviņos mēnešos Grupas ieņēmumi sasniedza 98 774 tūkst. EUR, kas ir palielinājums par 10% jeb 9 269 tūkst. EUR, salīdzinājumā ar tādu pašu periodu 2018. gadā. Grupas EBITDA rādītājs šī gada pirmajos deviņos mēnešos bija 26 257 tūkst. EUR, kas ir par 83% jeb 11 928 tūkst. EUR vairāk par iepriekšējā gada deviņu mēnešu rezultātu. Grupas pārskata perioda peļņa 2019. gada deviņos mēnešos bija 19 198 tūkst. EUR, kas ir vēsturiski vislielākais peļņas apmērs. Peļņa palielinājās par 158% jeb 11 744 tūkst. EUR salīdzinājumā ar tādu pašu periodu 2018. gadā.

Pārskata perioda peļņu pozitīvi ietekmēja bruto peļņas pieaugums par 6 624 tūkst. EUR, pārdošanas izmaksu samazinājums par 4 359 tūkst. EUR, ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām (2 038 tūkst. EUR) pretstatā 1 479 tūkst. EUR zaudējumiem no valūtas kursu svārstībām 2018.gada deviņos mēnešos, bet negatīvi ietekmēja administrācijas izmaksu palielinājums.

Saskaņā ar apstiprinātajiem plāniem, Grupas mērķa apgrozījums ir izpildīts par 74%, bet peļņas rādītājs par 151%.

Grupa uz šī gada 30.septembri ir uzkrājusi 11,4 milj. EUR naudas līdzekļus, kas kalpo par vienu no finansējuma avotiem nemateriālajiem ieguldījumiem visu nozīmīgāko medikamentu failu atjaunošanai, kā arī turpināt ieguldījumus iekārtās. Grupa arī turpmāk plāno uzturēt augstu brīvo naudas līdzekļu apjomu.

Šī gada pirmajos deviņos mēnešos Grupas galvenie tirgi ir Latvija, Krievija, Baltkrievija un Ukraina, kur realizētais produkcijas apmērs ir 78% no kopējiem ieņēmumiem, kas ir samazinājums par 2 procentpunktiem, salīdzinājumā ar tādu pašu periodu gadu iepriekš. Visos lielākajos tirgos bija pārdošanas pieaugums, izņemot Ukrainu, kur šī gada trijos ceturkšņos bija nebūtisks samazinājums. Grupas vadība strādā pie pārdošanas kanālu dažādošanas, meklējot izdevīgākus sadarbības partnerus ar atbilstošu pieredzi un spējām aktīvi virzīt tirgos Grupas produkciju.

Šī gada pirmo deviņu mēnešu laikā Olainfarm galveno gatavo zāļu formu pārdošanas apjomi turpināja palielināties. Visvairāk pārdotākā produkta Noofen īpatsvars palielinājās līdz 20%, kas ir par vienu procentpunktu lielāks, nekā pirms gada. Trīs lielāko produktu īpatsvars bija 55%, kas ir tādā pašā līmenī, kā pagājušajā gadā.

Savukārt, šī gada trešajā ceturksnī vispārdotākais produkts bija Neiromidīns ar 22% īpatsvaru, tam seko Noofen ar 20% un Furamag/Furasol grupa ar 18%.

Attiecībā uz zāļu failu atjaunošanu Grupa ir piesaistījusi ASV bāzētu starptautisku farmācijas un veselības aprūpes konsultāciju uzņēmumu, kas izvērtē visus lielākos produktus un tirgus. Izpētes rezultātā Grupa sagatavos stratēģiju tālākai attīstībai, kas ļaus daudz precīzāk noteikt nepieciešamo investīciju apjomu un pētniecības termiņus.

“Nasdaq Riga” biržā 2019.gada 3.ceturksnī tika tirgoti vairāk nekā 565 tūkstošu akciju, par kopējo vērtību 3,8 miljoni eiro. Salīdzinājumā ar tādu pašu periodu 2018.gadā, tirgoto akciju skaits bija lielāks par 135%, kamēr kopējā tirgotā vērtība bija lielāka par 127%. Šī gada pirmajos deviņos mēnešos notika 5 024 darījumi ar 1 453 910 akcijām par kopējo vērtību 9,4 milj. EUR.

Saīsinātais konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats

Koncerns
30.09.2019     31.12.2018
EUR ‘000 EUR ‘000
  AKTĪVS
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
Nemateriālie aktīvi   36 550   36 619
Pamatlīdzekļi   44 417   43 697
Tiesības lietot aktīvu   7 467   –
Ieguldījuma īpašumi   3 469   3 492
Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi   855   983
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI   92 758   84 791
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI
Krājumi   28 682   25 794
Debitori   32 092   34 637
Nauda   11 437   2 689
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI   72 211   63 120
KOPĀ AKTĪVS   164 969   147 911
  PASĪVS
PAŠU KAPITĀLS
Akciju kapitāls   19 719   19 719
Akciju emisijas uzcenojums   2 504   2 504
Rezerves   47   (224)
Nesadalītā peļņa   100 868   83 079
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS   123 138   105 078
KREDITORI
Ilgtermiņa kreditori
Aizņēmumi un nomas saistības   13 283   1 793
Nākamo periodu ieņēmumi   3 089   2 878
Kopā ilgtermiņa kreditori   16 372   4 671
Īstermiņa kreditori
Aizņēmumi un nomas saistības   10 565   23 236
Parādi piegādātājiem un citas saistības   14 305   14 540
Nākamo periodu ieņēmumi   589   386
Kopā īstermiņa kreditori   25 459   38 162
  KOPĀ KREDITORI   41 831   42 833
KOPĀ KREDITORI UN PAŠU KAPITĀLS   164 969   147 911

Konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats

Koncerns Koncerns
        Q3 2019        Q3 2018      M9 2019      M9 2018
EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000
Ieņēmumi   32 382   27 661   98 774   89 505
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas   (13 140)   (10 909)   (38 449)   (35 804)
Bruto peļņa   19 242   16 752   60 325   53 701
Pārdošanas izmaksas   (5 335)   (8 534)   (22 356)   (26 715)
Administrācijas izmaksas   (6 835)   (5 684)   (20 467)   (17 115)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi   443   542   1 577   1 947
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas   (558)   (656)   (1 262)   (2 460)
Asociēto sabiedrību peļņas daļa   (11)   8   92   83
Finanšu ieņēmumi   251   18   2 093   57
Finanšu izmaksas   (215)   (703)   (703)   (1 794)
Peļņa pirms nodokļiem   6 982   1 743   19 299   7 704
Uzņēmumu ienākuma nodoklis   (28)   (73)   (100)   (250)
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis   –   (2)   (1)   –
PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA   6 954   1 668   19 198   7 454
Citi  pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem   54   (119)   271   (83)
Kopā pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem   7 008   1 549   19 469   7 371
Kopā apvienotie ienākumi attiecināmi uz:
Koncerna Mātes uzņēmuma akcionāriem   7 008   1 549   19 469   7 371
Nekontrolējošo līdzdalību   –   –   –   –
Peļņa un koriģētā peļņa uz akciju, EUR   0.49   0.12   1.36   0.53

AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 60 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.

 

Papildu informācija:
Jānis Dubrovskis
AS “Olainfarm” investoru attiecību konsultants
Tel. +371 29178878
E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com

Grupas peļņa 9 mēnešos palielinās par 158% un pārsniedz 19 milj. EUR; uzsākts aktīvs darbs pie zāļu reģistrācijas failu atjaunošanas