Informācija akcionāriem

27.01.2022.

 

Olainfarm Akcionāru sapulces sasaukšana

 

Akciju sabiedrības “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtība un lēmumu projekti

Akciju sabiedrības “Olainfarm”, reģistrācijas Nr. 40003007246, juridiskā adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114 (tālāk tekstā – Sabiedrība) valde pēc savas iniciatīvas ir sasaukusi Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulci, kas notiks 2022. gada 10. februārī plkst. 11.00.

Paziņojums par ārkārtas akcionāru sapulci ir ticis izplatīts 2021. gada 2. decembrī, informējot akcionārus par tiesībām 7 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā.

2022. gada 10. februāra Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtība un lēmumu projekti:
Darba kārtība:
1. Uzrādītāja akciju konversija par vārda akcijām, ar to saistītie akciju sabiedrības “Olainfarm” statūtu grozījumi.
Lēmumu projekti:

1.1. Konvertēt akciju sabiedrības “Olainfarm” 14 085 078 uzrādītāja akcijas ar katras akcijas nominālvērtību 1.40 EUR, kas dod vienādas tiesības uz dividenžu saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesības akcionāru sapulcē, uz 14 085 078 dematerializētām vārda akcijām ar katras akcijas nominālvērtību 1.40 EUR, kas dod vienādas tiesības uz dividenžu saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesības akcionāru sapulcē.

1.2. Noteikt, ka lēmums par akciju sabiedrības „Olainfarm” akciju konversiju un veida maiņu stājas spēkā 2022. gada 24. februārī.

1.3. Grozīt Statūtu 3.2.punktu, izsakot to jaunā redakcijā:
“Visas Sabiedrības akcijas ir vārda akcijas. Vārda akciju un to turētāju uzskaitei valde nodrošina akcionāru reģistra vešanu.”
1.4. Apstiprināt akciju sabiedrības “Olainfarm” statūtu grozījumu tekstu un pilnu statūtu tekstu jaunajā redakcijā.

1.5. Noteikt, ka iepriekšminētie akciju sabiedrības „Olainfarm” statūtu grozījumi stājas spēkā 2022. gada 24. februārī.

1.6. Uzdot akciju sabiedrības “Olainfarm” valdei veikt nepieciešamās darbības akciju uzskaites pārņemšanai no Nasdaq CSD SE, izveidot un vest akcionāru reģistru vārda akciju un to turētāju uzskaitei.

Akciju sabiedrības “Olainfarm” valde

Pielikumi:
1. Statūtu jaunā redakcija
2. Balsojuma veidlapa
3. Pieteikuma veidlapa

Informācija akcionāriem