Dividendes

AS “Olainfarm” apstiprināja dividenžu politiku, kuras mērķis ir veidot pārdomātu, līdzsvarotu un caurspīdīgu peļņas sadales modeli, kas nodrošina regulāru dividenžu izmaksu akcionāriem un Olainfarm ilgtermiņa biznesa mērķu sasniegšanu.

Olainfarm valde, veicot dividenžu apmēra aprēķinu, ievēro sekojošus principus:

  • Dividenžu stabilitātes princips”, kas nosaka to, ka Olainfarm ik gadu tiecas izmaksāt akcionāriem dividendēs vismaz 20% no iepriekšējā gada tīrās peļņas.
  • Līdzsvara princips”, kas nosaka saprātīgu līdzsvaru starp akcionāru peļņu, naudas plūsmas prognozi un Olainfarm ilgtermiņa attīstības vajadzībām;
  • Pārskatāmības princips”, kas paredz, ka ikgadējā dividenžu noteikšanas apjoma apsvērumi tiek izskaidroti iesaistītajām pusēm.

Olainfarm tīrās peļņas daļa, kas paliek pāri pēc dividenžu izmaksāšanas, tiek paturēta uzņēmumā turpmākiem ieguldījumiem uzņēmuma attīstībā.

Olainfarm valde pēc gada pārskata apstiprināšanas sagatavo ieteikumu par dividenžu izmaksu, ievērojot dividenžu politikā minētos principus, kā arī Latvijas tiesību aktu noteikumus, Olainfarm līgumiskās saistības un pienākumus.
Ieteikumu par dividenžu izmaksu valde vispirms iesniedz izskatīšanai padomē, kas var sagatavot savu atzinumu par valdes ieteikumu un iepazīstināt ar to akcionāru sapulci.

Akcionāru sapulce pieņem lēmumu par dividenžu izmaksu, vadoties no valdes ieteikuma un padomes atzinuma.

Dividendes aprēķina tikai no AS “Olainfarm” iepriekšējo gadu tīrās peļņas.

2017.gadā papildus dividendēm tika izmaksāti 0,02 EUR par 1 akciju no rezervēm.

Dividendes