Padomes galvenie pienākumi

AS “Olainfarm” padomes sastāvā ir pieci padomes locekļi. Padomes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem. Padome pieņem lēmumus ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. 

Kompetenta un pieredzējusi padome ir priekšnoteikums uzņēmuma efektīvai darbībai un lēmumu pieņemšanai, kas sekmē uzņēmuma ilgtermiņa vērtības pieaugumu. Padome strādā visu akcionāru un sabiedrības interesēs.

Padomes galvenās funkcijas:

– pārstāvēt  “Olainfarm” akcionāru intereses sapulču starplaikā;
– Komerclikumā un statūtos noteiktajos ietvaros pastāvīgi uzraudzīt valdes darbību.

Padomes uzdevumi ir noteikti Komerclikuma 292. pantā, no kuriem galvenie ir:

– iesaistīties stratēģijas izstrādes procesā un apstiprināt stratēģiju;
– noteikt sasniedzamos finanšu un nefinanšu mērķus;
– ievēlēt un atsaukt valdes locekļus, noteikt viņu atalgojuma apmēru;
– uzraudzīt, lai sabiedrība strādātu atbilstoši likumiem, statūtiem un akcionāru sapulces lēmumiem;
– pārraudzīt iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti.

Padomes galvenie pienākumi