Jaunumi

Paziņojums par AS “Olainfarm” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

on May 11, 2015

Akciju sabiedrības “Olainfarm” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003007246, juridiskā adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114) Valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības “Olainfarm” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2015. gada 11. jūnijā plkst. 11:00 AS “Olainfarm” telpās Olainē, Rūpnīcu ielā 5.

Darba kārtība:

  1. 1.      Valdes ziņojums par 2014. gada darbības rezultātiem.
  2. 2.      Padomes ziņojums par 2014. gada darbības rezultātiem.
  3. 3.      Revīzijas komitejas paziņojums.
  4. 4.      AS „Olainfarm” konsolidētā un koncerna mātes uzņēmuma 2014. gada pārskata apstiprināšana.
  5. 5.      2014. gada peļņas izlietošana.
  6. 6.      Valdes ziņojums par 2015. gada budžetu un darbības plānu.
  7. 7.      Zvērināta revidenta vēlēšanas 2015. gadam un atlīdzības noteikšana zvērinātajam revidentam.
  8. 8.      Revīzijas komitejas vēlēšanas 2015. gadam un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.
  9. 9.      Revīzijas komitejas nolikuma apstiprināšana.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2015. gada 11. jūnijā – no plkst. 10:00 līdz 10:45 akcionāru sapulces norises vietā.

AS  „Olainfarm” kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 14 085 078.

Ieraksta datums akcionāru dalībai AS „Olainfarm” kārtējā akcionāru sapulcē ir 2015. gada 03. jūnijs. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem ieraksta datumā piederošo akciju skaitu piedalīties AS „Olainfarm” kārtējā akcionāru sapulcē 2015. gada 11. jūnijā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

–                akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;

–                akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama akciju sabiedrības „Olainfarm” vietnē www.olainfarm.lv, oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas vietnē www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ Riga” vietnē www.nasdaqomxbaltic.com) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Akcionāriem ir tiesības:

–        akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt AS „Olainfarm” valdei, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt AS „Olainfarm” valdei lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus;

–        7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti;

–        ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem no 2015. gada 28. maija līdz 2015. gada 10. jūnijam, darba dienās no plkst. 09:00 līdz 16:00 Olainē, Rūpnīcu ielā 5, akciju sabiedrības “Olainfarm” juridiskajā daļā, iepriekš piesakoties pa tālr.67013870, vai AS „Olainfarm” vietnē www.olainfarm.lv, bet akcionāru sapulces dienā – reģistrācijas vietā.

AS „Olainfarm” konsolidētais un koncerna mātes uzņēmuma 2014. gada pārskats, neatkarīgu revidentu ziņojums, padomes ziņojums, korporatīvas pārvaldības ziņojums un priekšlikumi par peļņas izlietošanu ir pieejami akciju sabiedrības „Olainfarm” vietnē www.olainfarm.lv, oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas vietnē www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ Riga” vietnē www.nasdaqomxbaltic.com.

PILNVARAS VEIDLAPA: Pilnvaras_veidlapa_11062015_LV

Akciju sabiedrības “Olainfarm” valde

 

Paziņojums par AS “Olainfarm” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu