Jaunumi

“Olainfarm” grupas apgrozījums 2018. gadā pārsniedz 124 miljonus eiro, uzrādot jaunu apgrozījuma rekordu

on March 1, 2019

AS “Olainfarm” konsolidētais peļņas un zaudējumu aprēķins par koncerna darbību 2018. gadā liecina, ka koncerna apgrozījums pērn pārsniedzis 124 miljonus eiro, sasniedzot jaunu apgrozījuma rekordu. Koncerns 2018. gadā nopelnījis 10,3 miljonus eiro, kas ir par gandrīz par 5% mazāk nekā 2017. gadā. “Olainfarm” grupas produkcija gada laikā tika pārdota 54 pasaules valstīs.

Pamatojoties uz šī nerevidētā gada pārskata rezultātiem un 2019. gada darbības plāniem, Valde plāno ieteikt uzņēmuma akcionāriem lemt par dividenžu izmaksu 1,4 miljona eiro apmērā no 2018. gada peļņas jeb 0,10 eiro apmērā par akciju.

2018. gadā kopumā, salīdzinājumā ar 2017. gadu, “Olainfarm” koncerna realizācijas apjoms ir audzis par vairāk nekā 2 miljoniem eiro jeb gandrīz 2%, un pārsniedzis 124 miljonus eiro. Lai gan sākotnēji noteikto realizācijas apjomu mērķi 130 miljonu eiro apmērā Grupai neizdevās sasniegt, tomēr apgrozījuma ziņā šis ir bijis pats veiksmīgākais gads uzņēmuma vēsturē. Pēdējā ceturkšņa laikā būtiski augusi divpadsmit mēnešu EBITDA, sasniedzot 20,5 miljonus eiro. Arī EBITDA rentabilitāte aizvadītajos 12 mēnešos sasniedz 17%. Abi šie rādītāji ir augstākie kopš 2016. gada sākuma.

Pērn uzņēmumam ir izdevies samazināt tā pārdošanas izmaksas un augt gandrīz visos galvenajos realizācijas tirgos, izņemot Krieviju, kur pārdošanas samazinājās par 5% jau iepriekš prognozēto Krievijas rubļa svārstību ietekmē. Savukārt, pastiprināta klātbūtne gan Latvijas, gan Baltkrievijas tirgos ir par pamatu ievērojamam realizācijas pieaugumam šajās valstīs. Lielākais pārdošanas pieaugums par 54% tika sasniegts Baltkrievijā, un Tadžikistānā, kur pārdošanas apjomi auga par 32%. Par 23% augusi arī realizācija Latvijā, mājas tirgum kļūstot par otro lielāko apgrozījuma ziņā pēc Krievijas.

2018. gada 4. ceturksnī realizācijas apjomi, salīdzinot ar iepriekšējā gada 4.ceturksni, pieauga par vairāk nekā 3 miljoniem eiro jeb gandrīz 10% un sasniedza 34,8 miljonus eiro, padarot šo 4. ceturksni par labāko uzņēmuma līdzšinējā vēsturē realizācijas apjomu ziņā.

Salīdzinot ar 2017. gadu ir notikušas izmaiņas pieprasītāko AS “Olainfarm” produktu sarakstā. Remantadīnu un PASS ir nomainījuši Meldonijs un Memantīns, Noofen un Neiromidin īpatsvars ir teju izlīdzinājies.

Neskatoties uz aizvien augošu eksporta tirgu skaitu un lielāku tirgu diversifikāciju, realizācijas tirgu dažādošana joprojām ir viens no galvenajiem “Olainfarm” grupas izaicinājumiem. Arī 2018. gadā uzņēmums fokusējās uz papildu pētījumu veikšanu, lai nodrošinātu savu produktu klātbūtni jau esošajos realizācijas tirgos un nākotnē atvērtu jaunus.

AS “Olainfarm” akcionāru pilnsapulcē 2018. gada 5. jūnijā tika apstiprināts koncerna darbības plāns 2018. gadam. Saskaņā ar to koncerna apgrozījums 2018. gadā tika plānots 130 miljonu eiro apmērā, bet tīrā peļņa – 11,5 miljonu eiro apmērā. Saskaņā ar neauditēto 2018. gada finanšu pārskatu, realizācijas plāns ir izpildīts par 96%, bet gada peļņas plāns ir izpildīts par 90%.

 

Saīsinātais konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats Koncerns
    31.12.2018 31.12.2017
    EUR ‘000 EUR ‘000
  AKTĪVS    
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI    
Nemateriālie aktīvi 36 619 37 034
Pamatlīdzekļi 43 698 41 892
Ieguldījuma īpašumi 3 492 3 526
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 985 2 609
  KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI 84 794 85 061
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI    
Krājumi 25 265 24 161
Debitori 34 337 34 049
Nauda 2 689 3 158
  KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI 62 291 61 368
KOPĀ AKTĪVS 147 085 146 429
     
  PASĪVS    
PAŠU KAPITĀLS    
Akciju kapitāls 19 719 19 719
Akciju emisijas uzcenojums 2 504 2 504
Pašu kapitāla pārējās sadaļas (224) (74)
Nesadalītā peļņa 82 656 75 675
  KOPĀ PAŠU KAPITĀLS 104 655 97 824
KREDITORI    
Ilgtermiņa kreditori    
Aizņēmumi 10 398 15 878
Nākamo periodu ieņēmumi 2 756 2 347
  Kopā ilgtermiņa kreditori 13 154 18 225
Īstermiņa kreditori    
Aizņēmumi 14 632 14 013
Parādi piegādātājiem un citas saistības 14 260 15 892
Nākamo periodu ieņēmumi 384 475
  Kopā īstermiņa kreditori 29 276 30 380
  KOPĀ KREDITORI 42 430 48 605
KOPĀ KREDITORI UN PAŠU KAPITĀLS 147 085 146 429

 

 

Konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats Koncerns Koncerns
  Q4 2018 Q4 2017 M12 2018 M12 2017
  EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000
Neto apgrozījums 34 756 31 692 124 261 122 076
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (13 626) (12 380) (49 430) (47 231)
Bruto peļņa 21 130 19 312 74 831 74 845
Pārdošanas izmaksas (10 376) (11 117) (37 091) (38 125)
Administrācijas izmaksas (7 251) (6 781) (24 366) (23 653)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 999 944 2 946 2 697
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (339) (967) (2 799) (4 427)
Asociēto sabiedrību peļņas daļa 24 43 107 113
Finanšu ieņēmumi 19 30 76 236
Finanšu izmaksas (994) (395) (2 788) (2 299)
Peļņa pirms nodokļiem 3 212 1 069 10 916 9 387
Uzņēmumu ienākuma nodoklis (359) (171) (609) (1 977)
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis 1 3 293 1 3 379
PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA 2 854 4 191 10 308 10 789
Citi  pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem (67) (114) (150) (114)
Kopā pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem 2 787 4 077 10 158 10 675
Kopā apvienotie ienākumi attiecināmi uz:        
Koncerna Mātes uzņēmuma akcionāriem 2 787 4 078 10 158 10 675
Nekontrolējošo līdzdalību (1)
         
Peļņa un koriģētā peļņa uz akciju, EUR 0.20 0.30 0.73 0.77

 

AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā  45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS “Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 60 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.

 

Papildu informācija:
Inga Krūkle
AS “Olainfarm” valdes locekle
Tālr.: +371 28698449
E-pasts: inga.krukle@olainfarm.com

“Olainfarm” grupas apgrozījums 2018. gadā pārsniedz 124 miljonus eiro, uzrādot jaunu apgrozījuma rekordu