Dividendes

AS “Olainfarm” apstiprināja dividenžu politiku, kuras mērķis ir veidot pārdomātu, līdzsvarotu un caurspīdīgu peļņas sadales modeli, kas nodrošina regulāru dividenžu izmaksu akcionāriem un Olainfarm ilgtermiņa biznesa mērķu sasniegšanu.

Olainfarm valde, veicot dividenžu apmēra aprēķinu, ievēro sekojošus principus:

  • “dividenžu stabilitātes princips”, kas nosaka to, ka Olainfarm ik gadu tiecas izmaksāt akcionāriem dividendēs vismaz 20% no iepriekšējā gada tīrās peļņas.
  • “līdzsvara princips”, kas nosaka saprātīgu līdzsvaru starp akcionāru peļņu, naudas plūsmas prognozi un Olainfarm ilgtermiņa attīstības vajadzībām;
  • “pārskatāmības princips”, kas paredz, ka ikgadējā dividenžu noteikšanas apjoma apsvērumi tiek izskaidroti iesaistītajām pusēm.

Olainfarm tīrās peļņas daļa, kas paliek pāri pēc dividenžu izmaksāšanas, tiek paturēta uzņēmumā turpmākiem ieguldījumiem uzņēmuma attīstībā.

Olainfarm valde pēc gada pārskata apstiprināšanas sagatavo ieteikumu par dividenžu izmaksu, ievērojot dividenžu politikā minētos principus, kā arī Latvijas tiesību aktu noteikumus, Olainfarm līgumiskās saistības un pienākumus.
Ieteikumu par dividenžu izmaksu valde vispirms iesniedz izskatīšanai padomē, kas var sagatavot savu atzinumu par valdes ieteikumu un iepazīstināt ar to akcionāru sapulci.

Akcionāru sapulce pieņem lēmumu par dividenžu izmaksu, vadoties no valdes ieteikuma un padomes atzinuma.

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Dividenžu apmērs, tūkst. EUR 501 1 235 2 144 0 0 2 549 9 014 2 958 1 409
Dividende par 1 akciju, EUR 0.0356 0.0876 0.1522 0 0 0.181 0.64 0.21 0.1
Olainfarm tīrā peļņa, tūkst. EUR 5 042 9 878 14 240 12 846 11 424 14 566 9 640 9 270 8 886
Dividenžu izmaksas koeficients(dividende / Olainfarm tīrā peļņa) 9.90% 12.50% 15.10% 0% 0% 17.50% 93.50% 31.90% 15.90%
Grupas tīrā peļņa, tūkst. EUR 5 036 9 838 13 834 12 601 12 234 151 85 11 586 10 789 101 58

 

Dividendes aprēķina tikai no AS “Olainfarm” iepriekšējo gadu tīrās peļņas.

2017.gadā papildus dividendēm tika izmaksāti 0,02 EUR par 1 akciju no rezervēm.

Dividendes