MĀRKETINGA PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMS – par “Open OlainFarm” un par pasākumiem

 

Vispārīgā informācija

 • 1. Šīs privātuma atrunas (turpmāk – Atruna) mērķis ir atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk –
  VDAR) 12. un 13.pantam sniegt informāciju veselības aprūpes speciālistiem (turpmāk – VAS) par akciju sabiedrības
  “Olainfarm”, reģistrācijas Nr.40003007246, (turpmāk – Sabiedrība) veikto VAS personas datu apstrādi šādu procesu
  ietvaros:

  • 1.1. portāla VAS “Open OlainFarm” (turpmāk – Portāls) darbība;
  • 1.2. pasākumu VAS, piemēram, semināri, vebināri, konferences, (turpmāk – Pasākumi) norises nodrošināšana;
  • 1.3. Sabiedrības saziņa ar VAS par Sabiedrības produktiem un Pasākumiem.
 • 2. Sabiedrība augstu vērtē personas datu aizsardzības prasības un ar Atrunu sniedz informāciju, lai nodrošinātu
  iespēju VAS saprast, kas, kāpēc un kādā veidā tiek darīts ar VAS iesniegtajiem personas datiem.
 • 3. Atrunā lietotais termins – “pārzinis”, “apstrādātājs”, “personas dati”, “apstrāde”, “datu subjekts” ir
  lietoti tādā nozīmē, kā tie definēti VDAR 4.pantā.

Pārzinis

 • 4. Pārzinis – akciju sabiedrība “Olainfarm”. Pārziņa kontaktinformācija personas datu aizsardzības jautājumos:
  • 4.1. Juridiskā adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114;
  • 4.2. E-pasta adrese: dataprotection@olainfarm.com;
  • 4.3. Tālruņa Nr.+371 28327856.

Personas datu ieguves avots

 • 5. Sabiedrība personas datus iegūst no paša datu subjekta (VAS), kad VAS izveido kontu Portālā, reģistrējas un
  ierodas uz Pasākumu. VAS personas dati ir iegūti no datu subjekta (VAS) arī tajā gadījumā, kad kontu Portālā
  izveido un reģistrāciju uz Pasākumu VAS vārdā veic cita persona. Šī persona ir pilnībā atbildīga un nodrošina,
  ka viņai ir tiesības atbilstoši VDAR VAS personas datus iesniegt Sabiedrībai saskaņā ar Atrunu, un viņas
  pienākums ir sniegt VAS Atrunā ietverto informāciju.

Apstrādāto personas datu veidi

 • 6. Apstrādāto personas datu apjoms var atšķirties, atkarībā no apstrādes nolūka. Sabiedrība var apstrādāt šādus
  VAS personas datus:

  • 6.1. Vārds, uzvārds;
  • 6.2. E-pasta adrese, tālruņa numurs;
  • 6.3. Lietotāja vārds un parole piekļūšanai pie Portāla;
  • 6.4. Informācija par specialitāti;
  • 6.5. Informācija par pilsētu, kurā VAS praktizē;
  • 6.6. Informācija par Pasākumiem, kurus VAS plāno apmeklēt (ir veikta reģistrācija) vai ir apmeklējis,
   VAS iegūtie tālākizglītības punkti Pasākuma apmeklēšanas rezultātā;
  • 6.7. Informācija, kas ietverta VAS un Sabiedrības komunikācijā, kura notiek Portālā, Pasākuma laikā vai,
   izmantojot e-pastu, tālruņa numuru;
  • 6.8. Pasākuma, tai skaitā tiešsaistes Pasākuma, norises video un audio ieraksts, kuru Sabiedrība var
   veikt, lai Pasākuma norises ierakstu darītu pieejamu citiem VAS izglītošanās nolūkā. Līdz ar to VAS ir
   jāņem vērā, ka tie VAS personas dati, kurus iegūs konkrētā Pasākuma dalībnieki (piemēram, VAS uzdodot
   jautājumu Pasākuma laikā), var būt pieejami arī citiem VAS, kuriem būs pieeja Pasākuma norises
   ierakstam.
  • 6.9. Informācija par VAS darbībām Portālā (piemēram, informācija, kad konts izveidots, kad notikusi
   pieslēgšanās un atslēgšanās no konta, no kādas IP adreses konts ir izmantots, informācija, cik ilgs
   laiks pavadīts Portālā).

Personas datu apstrādes nolūki

 • 7. Sabiedrība personas datu apstrādi veic, lai nodrošinātu iespēju VAS pieteikties uz Pasākumiem, piedalīties
  izraudzītajā Pasākumā un saņemt apliecinājumu, tālākizglītības punktus par dalību Pasākumā (ja konkrētā Pasākuma
  formāts paredz šāda apliecinājuma izsniegšanu un tālākizglītības punktu piešķiršanu) un lai Sabiedrība varētu
  apliecināt VAS dalību Pasākumā.
 • 8. Sabiedrība var sazināties ar VAS, izmantojot Portāla kontā pieejamos saziņas veidus vai VAS norādīto e-pasta
  adresi, tālruņa numuru, lai VAS sniegtu informāciju par:

  • 8.1. konta darbību (piemēram, par izmaiņām/ uzlabojumiem/ tehniskām problēmām Portālā);
  • 8.2. Pasākuma norisi, uz kuru VAS ir reģistrējies;
  • 8.3. citiem aktuāliem Pasākumiem un Sabiedrības ražotajiem produktiem (tai skaitā par šo produktu
   lietošanu, iepakojumu, devu, papildinājumiem, izmaiņām aprakstā, lietošanas instrukcijā), kā arī lai
   vienotos par iespēju tiekties saistībā ar šiem produktiem.
 • 9. Sabiedrība var sazināties ar VAS, izmantojot Portāla kontā pieejamos saziņas veidus vai VAS norādīto e-pasta
  adresi, tālruņa numuru, ja šāda saziņa ir nepieciešama VAS iniciētā pieprasījuma, jautājuma atrisināšanai.
 • 10. Sabiedrība var saglabāt un analizēt informāciju par VAS specialitāti, pilsētu, kurā VAS praktizē,
  Pasākumiem, uz kuriem VAS ir veicis reģistrēšanos vai kurus ir apmeklējis, par Sabiedrības nosūtīto informāciju
  VAS, lai izveidotu pēc iespējas VAS interesēm un prakses vietai atbilstošāku saturu informācijai, kuru
  Sabiedrība plāno nosūtīt VAS.
 • 11. Sabiedrība var saglabāt un izmantot informāciju par VAS darbībām Portālā, lai nodrošinātu Portāla darbību un
  drošību.
 • 12. Atrunas 6.8.punktā noteikto Pasākuma norises ierakstu Sabiedrība var izveidot un nodrošināt pieeju šim
  ierakstam citiem VAS izglītošanās nolūkā.
 • 13. Sabiedrība personas datus citā nolūkā, kas nav noteikts Atrunā, veic tikai tad, ja šāda personas datu
  apstrāde ir noteikta ārējā normatīvajā aktā vai datu subjekts ir piekritis šādai apstrādei, vai datu apstrāde
  atbilstoši VDAR ir savietojama ar sākotnējiem nolūkiem.

Personas datu apstrādes pamatojums

 • 14. Personas datu apstrāde, kas norādīta Atrunas 7. līdz 12.punktā, tiek veikta uz Sabiedrības leģitīmo
  interešu pamata
  (VDAR 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts). Šādu personas datu apstrāžu gadījumā
  Sabiedrība ir izvērtējusi un nodrošina samērīgumu starp Sabiedrības leģitīmajām interesēm un datu subjekta
  tiesībām un brīvībām. Sabiedrībai šīs personas datu apstrādes ir nepieciešamas šādu leģitīmo interešu
  aizsardzībai:

  • 14.1. Sabiedrības komercdarbības veikšana;
  • 14.2. Izglītošanās iespēju VAS nodrošināšana;
  • 14.3. Sabiedrības komercdarbības attīstīšana, analizēšana un plānošana;
  • 14.4. Sabiedrības tēla, produktu popularizēšana;
  • 14.5. Informācijas iegūšana no VAS par Sabiedrības ražotajiem produktiem, lai nepieciešamības
   gadījumā veiktu uzlabojumus, izmaiņas;
  • 14.6. Pozitīvas sadarbības un komunikācijas ar VAS īstenošana;
  • 14.7. Juridisko un cita veida risku, piemēram, riski informācijas drošības jomā, pārvaldīšana;
  • 14.8. Citas Atrunā norādītās intereses un nolūki.
 • 15. Personas datu apstrāde, kura norādīta Atrunas 8.3.punktā var tikt veikta uz VAS piekrišanas
  pamata
  (VDAR 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts).
 • 16. Sabiedrībai ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos var būt pienākums personas datus
  sniegt vai iegūt no ārējos normatīvajos aktos noteiktām iestādēm, piemēram, Valsts policija, tiesa. Šādas
  personas datu apstrādes pamats un nolūks izriet no VDAR 6.panta 1.punkta c) apakšpunkta.
 • 17. Personas dati netiek izmantoti automatizēta lēmuma pieņemšanai VDAR 22. panta izpratnē.

Personas datu saņēmējs

 • 18. Sabiedrība var nodot personas datus savam apstrādātājam – tā nav trešā persona, bet ir komersants
  vai indivīds, kas personas datus apstrādā Sabiedrības vārdā un uzdevumā, pamatojoties uz konkrētiem
  Sabiedrības norādījumiem. Apstrādātājam ir saistošs pienākums nodrošināt personas datu drošību un
  atļauts personas datus izmantot tikai Sabiedrības noteikto darbību un nolūku sasniegšanai. Piemēram,
  Sabiedrība var izmantot apstrādātāju, lai tas nodrošinātu personas datu glabāšanu, Sabiedrības noteiktās
  informācijas nosūtīšanu Sabiedrības noteiktiem saņēmējiem. Sabiedrība, izmantojot apstrādātāja
  pakalpojumus attiecībā uz personas datu glabāšanu, var nodot personas datus ārpus Eiropas Savienības un
  Eiropas Ekonomikas zonas. Šādā situācijā personas datu nodošana un aizsardzība tiek nodrošināta, ar
  apstrādātāju (ar personas datu saņēmēju) noslēdzot līgumu, kurš atbilst Eiropas Komisijas pieņemtajām
  standarta datu aizsardzības klauzulām.
 • 19. Sabiedrībai var rasties pienākums normatīvajos aktos noteiktos gadījumos personas datus nodot valsts
  un/vai pašvaldības institūcijai, kas veic Sabiedrības vai VAS darbības uzraudzību vai kurai Sabiedrības
  rīcībā esošā informācija nepieciešama savu pienākumu izpildei.
 • 20. Sabiedrība, pamatojoties uz savām leģitīmajām interesēm, personas datus var nodot vai darīt
  pieejamus savam profesionālās darbības konsultantam.
 • 21. VAS dalība un rīcība Pasākumā var sniegt informāciju par VAS dalību Pasākumā citiem Pasākuma
  dalībniekiem un citiem VAS, kuriem Sabiedrība var nodrošināt pieeju Atrunas 6.8.punktā norādītajam
  Pasākuma norises ierakstam. Atrunas 6.8.punktā norādītais Pasākuma norises ieraksts VAS izglītošanas
  nolūkā var tikt izvietots Sabiedrības interneta vietnēs vai Sabiedrības sadarbības partneru (citu
  pārziņu) interneta vietnēs.

Personas datu apstrādes ilgums

 • 22. Sabiedrība personas datus atbilstoši VDAR glabā tik ilgi, kamēr tie nepieciešami likumīga nolūka
  sasniegšanai. Pēc likumīgā nolūka sasniegšanas personas dati tiek dzēsti, anonimizēti vai
  iznīcināti.
 • 23. Sabiedrība pārtrauks sūtīt VAS informāciju par Pasākumiem un Sabiedrības ražotajiem produktiem
  Atrunas 8.3.punktā norādītajā gadījumā, ja VAS to pieprasīs. Sabiedrība dzēsīs personas datus no VAS
  konta Portālā, slēgs pieeju kontam un pārtrauks šos personas datus izmantot, ja VAS to pieprasīs vai
  ja VAS neizmantos kontu ilgāk kā 5 gadus.
 • 24. Atrunas 6.8.punktā noteiktais Sabiedrības sagatavotais Pasākuma norises ieraksts var tikt
  saglabāts un nodrošināta tā pieejamība VAS līdz Pasākuma ietvaros sniegtā informācija vairs nav
  aktuāla. Sabiedrība regulāri novērtē Pasākumu ierakstu aktualitāti.
 • 25. Ja personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, personas dati
  tiek glabāti tik ilgi, līdz piekrišana tiek atsaukta, ja konkrētās piekrišanas gadījumā nav noteikts
  īsāks termiņš vai, ja apstrādes turpināšanai pēc piekrišanas atsaukšanas nepastāv cits tiesiskais
  pamats.
 • 26. Personas datus, kas Sabiedrībai nepieciešami, lai tā pierādītu savu saistību izpildi,
  Sabiedrība, pamatojoties uz savām leģitīmajām interesēm, var glabāt pēc tam, kad VAS ir pieprasījis
  personas datu apstrādes pārtraukšanu, bet ievērojot vispārējo prasības noilguma termiņu – 10 gadi
  atbilstoši Latvijas Republikas likumā “Civillikums” noteiktajam vai trīs gadi saskaņā ar
  Komerclikumu, vai cits termiņš, ņemot vērā arī Civilprocesa likumā noteikto termiņu prasības
  celšanai/pieteikuma iesniegšanai. Ja par Sabiedrības saistību izpildi radīsies strīds vai tiks
  uzsākta pārbaude, personas dati var tikt saglabāti līdz pilnīgai strīda atrisināšanai vai pārbaudes
  pabeigšanai.

Datu subjekta – VAS – tiesības

 • 27. Datu subjektam ir šādas tiesības:
  • 27.1. Pieprasīt Atrunas kopiju, papildu informāciju, paskaidrojumus par Atrunā ietverto
   informāciju un Sabiedrības veikto personas datu apstrādi;
  • 27.2. Pieprasīt no Sabiedrības apstiprinājumu, vai attiecībā uz datu subjektu tiek vai
   netiek apstrādāti personas dati;
  • 27.3. Pieprasīt Sabiedrībai piekļuvi pie saviem personas datiem;
  • 27.4. Pieprasīt Sabiedrībai pārtraukt sūtīt VAS informāciju par Pasākumiem un
   Sabiedrības ražotajiem produktiem;
  • 27.5. Pieprasīt Sabiedrībai personas datu dzēšanu no VAS konta un slēgt šo kontu;
  • 27.6. Iebilst pret Sabiedrības veikto personas datu apstrādi (piemēram, iebilst pret
   apstrādi, kas tiek veikta uz Sabiedrības leģitīmo interešu pamata, ja datu subjekts
   uzskata, ka šī apstrāde ir nesamērīga), pieprasīt Sabiedrībai personas datu labošanu,
   dzēšanu, apstrādes ierobežošanu;
  • 27.7. Ja personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu,
   datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī piekrišanu atsaukt.
 • 28. Minētās datu subjekta tiesības detalizētāk regulētas VDAR 12. – 21.pantā. Šīs tiesības nav
  absolūtas, un to izpilde var tikt ierobežota, piemēram, Sabiedrībai ir tiesības atteikt personas
  datu apstrādes pārtraukšanu, ja Sabiedrība norāda uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes
  iemesliem, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām.
 • 29. Lai izmantotu savas tiesības, datu subjektam ir tiesības vērsties Sabiedrībā ar iesniegumu,
  nosūtot to uz e-pasta adresi: dataprotection@olainfarm.com vai nosūtot
  vēstuli uz adresi: Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114, adresējot to akciju
  sabiedrībai “Olainfarm”.
 • 30. Sabiedrības darbības attiecībā uz personas datu aizsardzību uzrauga Datu valsts inspekcija.
  Lai pēc iespējas ātrāk atrasinātu jebkādas domstarpības vai jautājumus, aicinām datu subjektu
  vispirms sazināties ar Sabiedrību saskaņā ar Atrunas 29.punktu. Kā arī datu subjektam ir
  tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050;
  e-pasts: info@dvi.gov.lv; tālruņa Nr.+371 67223131,
  interneta vietnes adrese: www.dvi.gov.lv).

1 EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

Mārketinga privātuma paziņojums