Moodle GDPR

Apliecinu, ka manis norādītie dati ir patiesi un piekrītu savu datu apstrādei un nosūtīšanai Latvijas Farmaceitu Biedrībai apmācību programmas mērķu īstenošanā. Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu (Vispārīgā datu aizsardzības regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka personas datu apstrādes kārtību. Personas datu apstrādes Pārzinis ir AS Olainfarm, Rūpnīcu iela 5, Olaine, Latvija; (kontaktinformācija https://lv.olainfarm.com/lv/kontakti/ ) datu apstrādes mērķis ir nodrošināt apmācību dalībnieku identifikāciju lai saņemtu apmācību kursa veiksmīgas pabeigšanas apliecinošu dokumentu; visu datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar AS Olainfarm privātuma politiku (www.olainfarm.com) Personas dati tiks glabāti līdz noradītajam apmācību kursa termiņa beigām. Ja klients uzraksta iesniegumu par savu datu apstrādes ierobežošanu, aizliegumu vai to dzēšanu (arturs.komarovs@olainfarm.com), tad dati tiek dzēsti nekavējoties, pēc iesnieguma saņemšanas. Klientam ir tiesības pieprasīt Pārzinim (piekļuvi) informāciju par saviem datiem, to labošanu vai dzēšanu, iebilst pret apstrādi kā arī tiesības uz datu pārnesamību, jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu; iesniegt sūdzību uzraudzības personas datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā.

Moodle GDPR