Trauksmes celšanas kārtība AS Olainfarm forma

  1. Pārkāpuma apraksts

  Sniedziet Jūsu rīcībā esošo informāciju par iespējamo pārkāpumu. Miniet konkrētus faktus vai apstākļus, kas par to liecina (piemēram, datums, vieta, kur iespējamais pārkāpums tika novērots), iesaistītās fiziskās vai juridiskās personas, iesaistīto personu amati. Norādiet, vai Jūsu rīcībā ir kādi pierādījumi (piemēram, dokumenti, fotogrāfijas, e-pasta sarakste)

  2. Informācijas gūšanas veids (saistība ar darbu)

  Jūsu saistība ar organizāciju, kurā ir novērots iespējamais pārkāpums
  (atzīmējiet atbilstošo):

  Norādiet, kāda

  3. Norādiet, kādu kaitējumu jūsu minētais iespējamais pārkāpums ir radījis vai var radīt sabiedrības interesēm1 (kādām) un kuriem sabiedrības pārstāvjiem

  4. Vai par pārkāpumu esat ziņojis iepriekš

  (atzīmējiet atbilstošo, sniedziet nepieciešamos komentārus)

  Norādiet, kāda

  Cita informācija

  Komentāri

  5. Pielikumā

  Norādiet ziņojumam pievienotos dokumentus, kas, Jūsuprāt, apstiprina iespējamo pārkāpumu. Ja norādījāt, ka par šo pārkāpumu esat ziņojis iepriekš, pievienojiet sniegto atbildi, ja tāda bijusi

  1 - Ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu nav uskatāma par trauksmes celšanu.

  Trauksmes celšanas kārtība AS Olainfarm forma