Dalība projektos

Atbilstoši Eiropas Savienības (ES) kohēzijas politikai, Latvija iepriekšējos gados saņēma un turpinās saņemt ievērojamus ES fondu līdzekļus ekonomikas ražošanas potenciāla palielināšanai.

AS „Olainfarm” ES fondu līdzfinansētās investīcijas līdz šim ir radījušas būtisku stimulējošu ietekmi uz ekonomisko aktivitāti un ir sagaidāms, ka pozitīva ietekme saglabāsies arī turpmākajos gados. AS „Olainfarm” plaši izmanto ES fondu piedāvātas iespējas, jo to atdeve lielā mērā ir atkarīga no investīciju tipu kombinācijas, piemēram, atdeve no investīcijām cilvēkkapitālā ir augstāka, ja vienlaicīgi tiek veikti ieguldījumi arī infrastruktūras attīstībā.

AS „Olainfarm” apzinās, ka, lai veidotu un uzturētu mūsdienīgu zināšanu ekonomiku, nepieciešams tam atbilstīgs cilvēkkapitāls. Tādēļ uzņēmums aktīvi izmanto iespējas pastāvīgi papildināt darbinieku zināšanas ar nolūku sekmēt mērķtiecīgu pētniecības un inovāciju resursu fokusēšanu zināšanu jomās. AS „Olainfarm” darbību balsta uz attīstības prioritāšu izvirzīšanu un to regulāru pārskatīšanu, investīciju mērķtiecīgu fokusēšanu, t.sk. stratēģijas uzstādījumiem atbilstošu rīcībpolitikas instrumentu izvēli un tāda monitoringa sistēmas izveidi, kas vērsti uz konkurētspējas stiprināšanu reģionālā, Eiropas un pasaules līmenī. Tāpēc uzņēmums ir noteicis šādus galvenos darbības virzienus un instrumentus:

  • uzlabot saimnieciskās darbības vidi;
  • nodrošināt stabila un ilgtspējīga rūpnieciskā pamata izveidi;
  • ieguldīt izglītībā, apmācībā, prasmju apguvē;
  • nostiprināt pētniecību, tehnoloģiju attīstību un inovāciju.

2014.–2020. gada plānošanas periodā Latvijai ir pieejamas investīcijas no pieciem ES struktūrpolitikas finansēšanas instrumentiem. AS „Olainfarm” izmanto un arī turpmāk plāno izmantot ES fondu piedāvāto atbalstu, veicot ieguldījumus pētniecībā, inovācijās un tehnoloģijās.

 

eraf

Dalība projektos