Dalība projektos

Atbilstoši Eiropas Savienības (ES) kohēzijas politikai, Latvija iepriekšējos gados saņēma un turpinās saņemt ievērojamus ES fondu līdzekļus ekonomikas ražošanas potenciāla palielināšanai.

2007. – 2013. gada plānošanas periodā Latvijai tika piešķirti 4,53 miljardi eiro Kohēzijas politikas mērķu īstenošanai ar ES fondu (ERAF – Eiropas reģionālas attīstības fonds, ESF – Eiropas Sociālais fonds un KF – Kohēzijas fonds) starpniecību. 2007. – 2013. gada plānošanas perioda ES fondi var tikt izlietoti līdz 2015. gadam ieskaitot.

Lielākā ERAF Darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” finansējuma daļa jeb 58,8% tika piešķirti prioritātei „Zinātne un inovācijas”, 28,2% no kopējā darbības programmas finansējuma piešķirti finanšu pieejamībai, 10% – uzņēmējdarbības veicināšanai. Lielais finansējums zinātnei un inovācijām saistāms ar apjomā lielu projektu esamību tādās programmās kā kompetences centru attīstība un tehnoloģiju pārnese.

AS „Olainfarm” ES fondu līdzfinansētās investīcijas līdz šim ir radījušas būtisku stimulējošu ietekmi uz ekonomisko aktivitāti un ir sagaidāms, ka pozitīva ietekme saglabāsies arī turpmākajos gados. AS „Olainfarm” plaši izmanto ES fondu piedāvātas iespējas, jo to atdeve lielā mērā ir atkarīga no investīciju tipu kombinācijas, piemēram, atdeve no investīcijām cilvēkkapitālā ir augstāka, ja vienlaicīgi tiek veikti ieguldījumi arī infrastruktūras attīstībā.

AS „Olainfarm” apzinās, ka, lai veidotu un uzturētu mūsdienīgu zināšanu ekonomiku, nepieciešams tam atbilstīgs cilvēkkapitāls. Tādēļ uzņēmums aktīvi izmanto iespējas pastāvīgi papildināt darbinieku zināšanas ar nolūku sekmēt mērķtiecīgu pētniecības un inovāciju resursu fokusēšanu zināšanu jomās. AS „Olainfarm” darbību balsta uz attīstības prioritāšu izvirzīšanu un to regulāru pārskatīšanu, investīciju mērķtiecīgu fokusēšanu, t.sk. stratēģijas uzstādījumiem atbilstošu rīcībpolitikas instrumentu izvēli un tāda monitoringa sistēmas izveidi, kas vērsti uz konkurētspējas stiprināšanu reģionālā, Eiropas un pasaules līmenī. Tāpēc uzņēmums ir noteicis šādus galvenos darbības virzienus un instrumentus:

  • uzlabot saimnieciskās darbības vidi;
  • nodrošināt stabila un ilgtspējīga rūpnieciskā pamata izveidi;
  • ieguldīt izglītībā, apmācībā, prasmju apguvē;
  • nostiprināt pētniecību, tehnoloģiju attīstību un inovāciju.

2014.–2020. gada plānošanas periodā Latvijai būs pieejamas investīcijas no pieciem ES struktūrpolitikas finansēšanas instrumentiem. AS „Olainfarm” plāno arī turpmāk izmantot ES fondu piedāvāto atbalstu un turpinās veikt ieguldījumus pētniecībā, inovācijās un tehnoloģijās.

 

eraf

Dalība projektos