Aktuālie projekti

Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) Padomes lēmumu par ES daudzgadu finanšu ietvaru 2014. – 2020. gadam, Latvija saņēmusi 4,4 miljardus eiro. (EUR 4 418 233 214) Kohēzijas politikas mērķu īstenošanai ar ES fondu starpniecību.

2014. – 2020. gada plānošanas periodā darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” nosaka ES fondu finansējuma ieguldīšanu izvirzītajos mērķos, lai palielinātu un saglabātu tā pozitīvo ietekmi uz ekonomisko attīstību un Latvijas tautsaimniecību arī turpmākajos gados.

AS „Olainfarm” aktīvi izmanot ES fondu piedāvātās iespējas un atbalstu, veicot ieguldījumus pētniecībā, inovācijās un tehnoloģijās. ES fondu atbalsts rada būtisku stimulējošo ietekmi uz AS „Olainfarm” un sagaidāms, ka pozitīvā ietekme saglabāsies arī turpmākos gadus.

Šobrīd aktuālie projekti:

SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” projekta Nr.1.2.1.1/18/A/005 ietvaros tiek realizēts pētniecības projekts “Zāļu pirms-klīniskie un klīniskie pētījumi”, plānotais projekta īstenošanas laiks ir no 2019.gada 1. marta līdz 2021. gada 31. decembrim.

Projekts “Eksperimentālās tehnoloģijas ieviešana jaunu produktu ražošanai AS “Olainfarm”” (Nr.1.2.1.4/16/A/014), projekta mērķis ir jauna produkta un jaunas ražošanas tehnoloģijas ieviešana AS “Olainfarm”, veicot ražošanas līnijas izveidi (eksperimentālā tehnoloģija). Plānotais projekta īstenošanas laiks ir no 2017. gada 24. maija līdz 2019. gada 23. augustam.

AS “Olainfarm” dalība kā sadarbības partnerim Biedrības “Latvijas Darba devēju konfederācija” ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» (Nr.8.5.1.0/16/I/001) ietvaros.

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, pārbūvējot AS “Olainfarm” aukstumstaciju un tās inženiersistēmu.

Aktuālie projekti