Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas periodā tiek īstenota darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A 1.2.1.4. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā”, kuras darbību regulē 2016. gada 10. maija Ministru kabineta noteikumi Nr.293 “Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A 1.2.1.4. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā” īstenošanas noteikumi”.

Pasākuma mērķis ir veicināt komersantu produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšanu, izstrādājot un ieviešot ražošanā jaunus produktus un tehnoloģijas, kā arī palielinot privātā sektora ieguldījumus pētniecībā, attīstībā un inovācijās atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai.

2017. gada 24. maijā AS “Olainfarm” noslēdza līgumu Nr. 1.2.1.4/16/A/014 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 1.2.1.4/16/A/014 “Eksperimentālās tehnoloģijas ieviešana jaunu produktu ražošanai AS “Olainfarm”” īstenošanu.

Projekta mērķis ir jauna produkta un jaunas ražošanas tehnoloģijas ieviešana AS “Olainfarm”, veicot ražošanas līnijas izveidi (eksperimentālā tehnoloģija).

Projekta darbību īstenošanas laiks ir 27 mēneši pēc līguma noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru. Projekta darbību īstenošana tiek uzsākta līguma spēkā stāšanās dienā.

Projekta kopējie attiecināmie izdevumi EUR 6 375 348,00, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 2 231 371,80.

Projekta “Eksperimentālās tehnoloģijas ieviešana jaunu produktu ražošanai AS “Olainfarm” ietvaros īstenoto darbu hronoloģija:

  1. gada 1. pusgadā AS “Olainfarm” veica iepirkumu procedūras (I kārta) iekārtu iegādei eksperimentālai ražošanas līnijai. Iepirkumu rezultātā noslēgti līgumi par kopējo piedāvāto līgumcenu EUR 2 173 644,40. Informācija par izsludinātajiem iepirkumiem un to rezultātiem ir pieejama Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā: www.iub.gov.lv.
  2. gada 2. pusgadā tika piegādātas un uzstādītas iekārtas eksperimentālās ražošanas līnijai I iepirkumu kārtas ietvaros (daļēji). AS “Olainfarm” veica iepirkumu procedūru II kārtu iekārtu iegādei eksperimentālai ražošanas līnijai. Iepirkumu rezultātā noslēgti līgumi par kopējo piedāvāto līgumcenu EUR 2 108 752. Informācija par izsludinātajiem iepirkumiem un to rezultātiem ir pieejami Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā: www.iub.gov.lv.
  3. gada 24. oktobrī AS “Olainfarm” Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā iesniedza maksājuma pieprasījumu Nr.1 par pārskata periodu no 2017. gada 24. maija līdz 2017. gada 13. oktobrim par kopējo summu EUR 1 246 423,90, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 436 248,36.
  4. gada 16. janvārī AS “Olainfarm” saņēma Centrālās finanšu un līgumu aģentūras vēstuli par maksājuma pieprasījuma apstiprināšanu.
  5. gada 1. ceturksnī tika piegādātas un uzstādītas daļa no iekārtām eksperimentālās ražošanas līnijai I un II iepirkumu kārtas ietvaros. AS “Olainfarm” veica iepirkumu procedūru (III kārta) iekārtu iegādei eksperimentālai ražošanas līnijai “Iekārtu iegāde eksperimentālai ražošanas līnijai”. Iepirkuma rezultātā tiek slēgti līgumi kopumā par EUR 792 466,30. Informācija par izsludinātajiem iepirkumiem un to rezultātiem ir pieejama Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā: www.iub.gov.lv.
  6. gada 12. martā AS “Olainfarm” saņēma Centrālās finanšu un līgumu aģentūras vēstuli par maksājuma pieprasījuma Nr.2 apstiprināšanu.
  7. gada 2.ceturksnī AS “Olainfarm” veica iepirkumu procedūru par Rektifikācijas sistēmas izstrādi. Iepirkumu rezultātā tiks noslēgts līgums par kopējo piedāvāto līgumcenu EUR 252400,00. Informācija par izsludinātajiem iepirkumiem un to rezultātiem ir pieejama Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā: www.iub.gov.lv. Turpinās iekārtu piegāde un uzstādīšana eksperimentālai ražošanas līnijai I un II iepirkumu kārtu ietvaros.
  8. gada 23.janvārī maksājuma pieprasījumu Nr.5 par pārskata periodu no 2018. gada 6.septembra līdz 2019.gada 17. janvārim par kopējo summu EUR 1 248 794,81, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 437 078,18.
  9. gada 22.martā Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā tika iesniegti grozījumi par projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu. 2019.gada 18.aprīlī ir noslēgti Līguma grozījumi, paredzot projekta īstenošanas laiku 27 mēneši (līdz 2019.gada 23.augustam).

 

Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde