Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, pārbūvējot AS “Olainfarm” aukstumstaciju un tās inženiersistēmu

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, pārbūvējot AS “Olainfarm” aukstumstaciju un tās inženiersistēmu

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas periodā tiek īstenota darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē”, kuras darbību regulē 2016.gada 6.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.590 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”.

Pasākuma mērķis ir veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem apstrādes rūpniecības nozarē.

2019.gada 25.jūlijā AS “Olainfarm” noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.4.1.1.0/18/A/018 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, pārbūvējot AS “Olainfarm” aukstumstaciju un tās inženiersistēmu” īstenošanu.

Projekta mērķis ir veikt aukstumstacijas un ārējo aukstumtīklu rekonstrukciju energoefektivitātes paaugstināšanai un tehniskā stāvokļa uzlabošanai.

Projekta darbību īstenošanas laiks ir 18 mēneši pēc līguma noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru(līdz 2020.gada 31.decembrim). Projekta kopējie izdevumi ir EUR 2 983 654,56, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi EUR 2 445 442,62, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums EUR 733 632,78.

 

Projekta ietvaros īstenoto darbu hronoloģija:

 1. Līdz 2019.gada 25.jūlija līguma ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.4.1.1.0/18/A/018 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, pārbūvējot AS “Olainfarm” aukstumstaciju un tās inženiersistēmu” īstenošanu parakstīšanai tika veiktas 3 (trīs) iepirkumu procedūras:
 • “Aukstumstacijas tehnoloģisko iekārtu piegāde un montāža”, identifikācijas Nr.2-18;
 • “AS “Olainfarm” ražošanas ceha Nr.6 pārbūve asīs 30-35 par aukstumstaciju”, identifikācijas Nr.4-18;
 • “Aukstumstacijas ārējo aukstumtīklu rekonstrukcija”, identifikācijas Nr.10-19.

Iepirkumu rezultātā noslēgti 3 (trīs) līgumi par aukstumstacijas tehnoloģisko iekārtu piegādi un montāžu, ražošanas ceha Nr.6 pārbūves darbiem un aukstumstacijas ārējo aukstumtīklu rekonstrukciju. Informācija par izsludinātajiem iepirkumiem un to rezultātiem ir pieejama Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā: www.iub.gov.lv.

 1. gada 30.septembrī AS “Olainfarm” Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā iesniedza maksājuma pieprasījumu Nr.1 par pārskata periodu no 2018.gada 1.jūlija līdz 2019.gada 25.septembrim par kopējo summu EUR 50 022,21, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 15 006,63.
 2. gada 29.novembrī AS “Olainfarm” Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā iesniedza avansa maksājuma pieprasījumu EUR 293 453,00 apmērā.
 3. gada ceturtajā ceturksnī tika uzsākti ražošanas ceha Nr.6 pārbūves darbi.
 4. gada 12.decembrī Centrālās finanšu un līgumu aģentūra apstiprināja avansa maksājuma pieprasījumu.
 5. gada 20.decembrī Centrālās finanšu un līgumu aģentūra apstiprināja maksājuma pieprasījumu Nr.1.
 6. gada 31.janvārī AS “Olainfarm” Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā iesniedza maksājuma pieprasījumu Nr.2 par pārskata periodu no 2019.gada 26.septembra līdz 2020.gada 29.janvārim par kopējo summu EUR 332 838,15, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 99 851,42.
 7. gada pirmajā un otrajā ceturksnī turpinās ražošanas ceha Nr.6 pārbūves darbi, tiek veikta aukstumstacijas tehnoloģisko iekārtu un aukstumstacijas ārējo aukstumtīklu materiālu piegāde.

 

 

 

pastedGraphic.png

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, pārbūvējot AS “Olainfarm” aukstumstaciju un tās inženiersistēmu