Realizētie projekti

Atbilstoši Eiropas Savienības (ES) kohēzijas politikai, Latvija iepriekšējos gados saņēma un turpinās saņemt ievērojamus ES fondu līdzekļus ekonomikas izaugsmei. 2007.-2013. gada plānošanas periodā Latvijai tika piešķirti 4,53 miljardi eiro Kohēzijas politikas mērķu īstenošanai ar ES fondu (ERAF – Eiropas reģionālas attīstības fonds, ESF – Eiropas Sociālais fonds un KF – Kohēzijas fonds) starpniecību. Lielākā ERAF Darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” finansējuma daļa jeb 58,8% tika piešķirta prioritātei „Zinātne un inovācijas”, 28,2% no kopējā darbības programmas finansējuma piešķirti finanšu pieejamībai, 10% – uzņēmējdarbības veicināšanai. Lielais finansējums zinātnei un inovācijām saistāms ar pēc apjoma lielu projektu esamību tādās programmās kā kompetences centru attīstība un tehnoloģiju pārnese.

AS „Olainfarm” ES fondu līdzfinansētās investīcijas līdz šim ir radījušas būtisku stimulējošo ietekmi uz ekonomisko aktivitāti un sagaidāms, ka pozitīvā ietekme saglabāsies arī turpmākajos gados. AS „Olainfarm” apzinās, ka, lai veidotu un uzturētu mūsdienīgu zināšanu ekonomiku, nepieciešams atbilstošs cilvēkkapitāls. Tādēļ uzņēmums aktīvi izmanto iespējas jaunu zināšanu veidošanai darbiniekiem, lai sekmētu mērķtiecīgu pētniecības un inovāciju resursu fokusēšanu zināšanu jomās. AS „Olainfarm” darbību balsta uz attīstības prioritāšu izvirzīšanu un to regulāru pārskatīšanu, investīciju mērķtiecīgu fokusēšanu, t.sk. stratēģijas uzstādījumiem atbilstošu rīcībpolitikas instrumentu izvēli un monitoringa sistēmas izveidi, kas vērsti uz konkurētspējas stiprināšanu reģionālā, Eiropas un pasaules līmenī.

AS „Olainfarm” plaši izmantoja ES fondu piedāvātas iespējas, kopumā 2007.-2013. gada plānošanas periodā īstenojot 16 projektus kā finansējuma saņēmējs un 12 apakšprojektus kā sadarbības partneris, saņemot atbalsta finansējumu kopā gandrīz 6 miljonu EUR apmērā. Ar ES fondu atbalstu ir veikti būtiski ieguldījumi AS “Olainfarm” inovācijās un tehnoloģijās.

Realizētie projekti