Jaunumi

Lēmumu projekti AS „Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulcei 2014. gada 17. decembrī

on December 3, 2014

1. Padomes vēlēšanas.

Lēmumu projekti:

1.1. Ievēlēt akciju sabiedrības “Olainfarm” padomi sekojošā sastāvā piecu gadu termiņam, nosakot 2014. gada 18. decembri par padomes pilnvaru termiņa sākuma datumu:

Vārds, uzvārds:

  1. Valentīna Andrējeva,
  2. Gunta Veismane,
  3. Aleksandrs Raicis,
  4. Volodimirs Krivozubovs,
  5. Ingrīda Circene.

1.2.  Noteikt Padomes locekļu kopējo mēneša atalgojumu EUR 10500,00 apmērā.

 2. Statūtu grozījumi un akciju nominālvērtības denominācija no latiem uz euro.

Lēmumu projekti:

2.1. Veikt akciju sabiedrības “Olainfarm”, vienotais reģistrācijas Nr.40003007246, pamatkapitāla denomināciju euro, nosakot ka sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 14 085 078 (četrpadsmit miljoni astoņdesmit pieci tūkstoši septiņdesmit astoņi) akcijām, ar vienas akcijas nominālvērtību EUR 1,40 (viens euro 40 euro centi), veidojot  pamatkapitālu EUR 19 719 109,20 (deviņpadsmit miljoni septiņi simti deviņpadsmit tūkstoši viens simts deviņi euro un 20 euro centi) apmērā.

2.2. Noteikt, ka akciju sabiedrības „Olainfarm” akciju denominācijas datums (aprēķina datums) ir 2015. gada 23. janvāris (dienas beigas).

2.3. Akciju sabiedrības „Olainfarm” akciju denominācijas no latiem uz euro rezultātā radušos vērtību (pozitīvo starpību) 322 151.24 (trīs simti divdesmit divi tūkstoši viens simts piecdesmit viens euro un 24 euro centi) apmērā ieskaitīt akciju sabiedrības „Olainfarm” rezervēs.

2.4. Veikt sekojošus grozījumus AS „Olainfarm” Statūtos:

2.4.1. Izteikt Statūtu 3.1. punktu šādā redakcijā:

„3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 19 719 109,20 (deviņpadsmit miljoni septiņi simti deviņpadsmit tūkstoši viens simts deviņi euro un 20 euro centi). Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 14 085 078 (četrpadsmit miljoni astoņdesmit pieci tūkstoši septiņdesmit astoņi) akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir EUR 1,40 (viens euro 40 euro centi).”

2.4.2. Izteikt Statūtu 4. punktu šādā redakcijā:

„4. Valde

Sabiedrības valde sastāv no pieciem valdes locekļiem. Valdes locekļus ievēlē padome. Padome no valdes locekļu vidus ieceļ valdes priekšsēdētāju. Valdes priekšsēdētājam un diviem valdes locekļiem ir neierobežotas tiesības pārstāvēt sabiedrību atsevišķi. Pārējiem diviem valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt sabiedrību tikai kopīgi”.

2.4.3. Apstiprināt akciju sabiedrības „Olainfarm” Statūtu jauno redakciju.

3. Par AS „Olainfarm” 2013. gada atsevišķā revidētā pārskata, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, apstiprināšanu.

    1. Lēmumu projekti: 3.1. Apstiprināt akciju sabiedrības „Olainfarm” 2013. gada atsevišķo revidēto pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

 

Ziņojumu sagatavoja:

Salvis Lapiņš

AS „Olainfarm“ valdes loceklis

mob. tālr. +37126448873

e-pasts: slapinsh@olainfarm.lv

 

Lēmumu projekti AS „Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulcei 2014. gada 17. decembrī