Jaunumi

“Olainfarm” grupas apgrozījums pirmajā ceturksnī sasniedz 34,7 miljonus eiro, tīrā peļņa – 8,3 miljoni eiro

on May 31, 2019

2019.g. pirmajā ceturksnī uzņēmuma konsolidētais apgrozījums sasniedza 34,7 miljonus eiro, kas ir par 4 miljoniem eiro jeb 13% vairāk salīdzinājumā ar 2018.gada attiecīgo periodu. Šāds rezultāts norāda uz jaunu pirmā ceturkšņa apgrozījuma rekordu. Pirmā ceturkšņa tīrā peļņa veidoja 8.3 miljonus eiro, kas ir lielākā 1.ceturkšna peļņa “Olainfarm” grupas vēsturē. Peļņu pozitīvi ietekmēja apgrozījuma pieaugums, mazāks pieaugums pārdotās produkcijas ražošanas izmaksās un administratīvajās izmaksās, un samazinājums pārdošanas izdevumos.

2019.gada pirmajā ceturksnī pārdošanas apjomi palielinājās visos galvenajos grupas tirgos. Pārskata periodā apgrozījums Latvijā un Baltkrievijā palielinājās par vairāk nekā 900 tūkstošiem eiro, Krievijā – par aptuveni 880 tūkstošiem un Ukrainā – par gandrīz 500 tūkstošiem eiro.

Šī gada pirmo trīs mēnešu laikā “Olainfarm” galveno produktu pārdošanas apjomi turpināja augt. Visvairāk pārdotākā produkta Noofen īpatsvars saglabājās pagājušā gada 1.ceturkšņa līmenī un bija 18%. Trīs lielāko produktu īpatsvars veidoja 49%, kas ir mazāk nekāpagājušajā gadā (51%). 1.ceturksnī “Olainfarm” atsāka prettuberkulozes līdzekļa PASS nātrija sāls piegādes Pasaules veselības organizācijai, kas ļāva šim produktam iekļūt Top 10 produktu sarakstā.

2019.gada 1.ceturknī  AS “Olainfarm” ir pabeigusi 3.4 milj. eiro investīcijas ražošanas iekārtās, telpās un IT nodrošinājumā, kā arī veikusi zāļu reģistrāciju dokumentu izmaiņas un pievienojusies ES un reģionālajām zāļu verifikācijas sistēmām. AS “Olainfarm” ir Latvijā reģistrējusi ģenēriskas zāles Acetylcysteine Olainfarm elpošanas sistēmas slimību ārstēšanai, saņēmusi uzņēmuma ražotās aktīvās farmaceitiskās vielas Amantadīna hidrohlorīds Eiropas farmakopejas atbilstības sertifikātu (CEP) , kā arī uzņēmuma aktīvā farmaceitiskā viela Hlorbutanola hidrāts ir reģistrēta Vācijas sadarbības partneru gatavās zāļu formas ražošanai.

AS “Olainfarm” 2019.gada 5.marta investoru virtuālajā konferencē ir publiskojusi Koncerna darbības plāna galvenos finanšu indikatorus 2019.gadam. Saskaņā ar šiem neapstiprinātiem plāniem Koncerna neto apgrozījums 2019.gadam ir plānots 133.3 milj. eiro apmērā un koncerna peļņa – 10.0 milj. eiro apmērā. Atbilstoši 1.ceturkšņa rezultātiem vadība ir koriģējusi gada plānu, palielinot neto peļņas plānu līdz 12.7 milj. euro, kuru kopumā ir paredzēts prezentēt kārtējā akcionāru pilnsapulcē. Saskaņā ar šo 2019.gada 1.ceturkšņa pārskatu, neto apgrozījums ir izpildīts 26% apmērā no gada plāna un peļņas koriģētais gada plāns ir izpildīts 65% apmērā.

2019. gada pirmajā ceturksnī Nasdaq Riga biržā tika tirgoti gandrīz 157 tūkstoši AS “Olainfarm” akciju 1,09 miljoni EUR vērtībā. Salīdzinājumā ar tādu pašu period 2018.gadā, tirgoto akciju skaits bija aptuveni tāds pats, bet apgrozījums mazāks.

 

Saīsinātais konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats                       Koncerns
31.03.201931.12.2018
EUR ‘000EUR ‘000
           AKTĪVS
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
Nemateriālie aktīvi          36 496          36 619
Pamatlīdzekļi          43 520          43 697
Tiesības lietot aktīvu            7 469                    –
Ieguldījuma īpašumi            3 551            3 492
Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi               919               983
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI          91 955          84 791
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI
Krājumi          27 403          25 794
Debitori          34 612          34 637
Nauda            7 104            2 689
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI          69 119          63 120
KOPĀ AKTĪVS        161 074        147 911
           PASĪVS
PAŠU KAPITĀLS
Akciju kapitāls          19 719          19 719
Akciju emisijas uzcenojums            2 504            2 504
Rezerves                (69)              (224)
Nesadalītā peļņa          91 339          83 079
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS        113 493        105 078
KREDITORI
Ilgtermiņa kreditori
Aizņēmumi un nomas saistības            6 805            1 793
Nākamo periodu ieņēmumi            3 509            2 878
Kopā ilgtermiņa kreditori          10 314            4 671
Īstermiņa kreditori
Aizņēmumi un nomas saistības          21 055          23 236
Parādi piegādātājiem un citas saistības          15 841          14 540
Nākamo periodu ieņēmumi               371               386
Kopā īstermiņa kreditori          37 267          38 162
KOPĀ KREDITORI          47 581          42 833
KOPĀ KREDITORI UN PAŠU KAPITĀLS        161 074        147 911

 

Konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats                         Koncerns
Q1 2019Q1 2018
EUR ‘000EUR ‘000
Ieņēmumi       34 745       30 789
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas      (13 491)      (12 778)
Bruto peļņa       21 254       18 011
Pārdošanas izmaksas        (8 281)        (8 671)
Administrācijas izmaksas        (6 333)        (5 641)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi            462            718
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas           (255)           (711)
Asociēto sabiedrību peļņas daļa              78              68
Finanšu ieņēmumi         1 563              20
Finanšu izmaksas           (161)           (590)
Peļņa pirms nodokļiem         8 327         3 204
Uzņēmumu ienākuma nodoklis             (67)             (90)
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis                 –                 –
PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA         8 260          3 114
Citi  pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem            155               (5)
Kopā pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem         8 415              3109
Kopā apvienotie ienākumi attiecināmi uz:
Koncerna Mātes uzņēmuma akcionāriem         8 415          3 109
Nekontrolējošo līdzdalību                –                 –
Peļņa un koriģētā peļņa uz akciju, EUR           0.59           0.22
“Olainfarm” grupas apgrozījums pirmajā ceturksnī sasniedz 34,7 miljonus eiro, tīrā peļņa – 8,3 miljoni eiro