Jaunumi

Olainfarm” grupas finanšu rezultāti pirmajā pusgadā sasniedz jaunas virsotnes – apgrozījums bija 66.4 milj. EUR, tīrā peļņa bija 12.2 milj. EUR

on August 30, 2019
  • Grupas apgrozījums 2019. gada pirmajā pusgadā bija 66.4 milj. EUR, kas ir par 7% vairāk nekā gadu iepriekš
  • EBITDA rentabilitāte šī gada pirmajos sešos mēnešos bija 26%, kas ir palielinājums pret gadu iepriekš, kad tā bija 17%
  • Spēcīgs likviditātes rādītājs un samazināts aizņēmumu slogs dod labu pamatu turpmākām investīcijām

“Vērtējot “Olainfarm” finanšu gada sešus mēnešus un teicamo finanšu situāciju uzņēmumā, jāatzīmē trīs lietas: 1) sasniegta augsta uzņēmuma rentabilitāte; 2) būtisks pieaugums uzņēmuma likviditātei, sasniedzot vēsturiski augstāko līmeni, kā arī 3) notika aktīvas pārrunas ar bankām par esošo kredītsaistību refinansēšanu un jaunu līdzekļu piesaisti. Šie ir arī galvenie faktori, kas dod stabilu pamatu jaunam attīstības posmam, sakārtojot zāļu failus un veicot medikamentu klīniskos pētījumus,” uzsver AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs Lauris Macijevskis.

Grupas ieņēmumi 2019. gada otrajā ceturksnī bija 31 647 tūkst. EUR, un tas ir par 2% vairāk nekā 2018. gada otrajā ceturksnī, kad bija 31 055 tūkst. EUR. Otrajā ceturksnī EBITDA bija 6 422 tūkst. EUR, kas pārsniedz 2018. gada otrā ceturkšņa attiecīgo rādītāju par 1 497 tūkst. EUR jeb 30%. Šī gada otrā ceturkšņa peļņa bija 3 984 tūkst. EUR, kas ir pieaugums par 49% jeb par 1 312 tūkst. EUR salīdzinājumā ar 2018. gada otro ceturksni.

Šī gada pirmajos sešos mēnešos Grupas ieņēmumi sasniedza 66 392 tūkst. EUR, kas ir palielinājums par 7% jeb 4 548 tūkst. EUR, salīdzinājumā ar tādu pašu periodu 2018. gadā. Grupas EBITDA rādītājs šī gada pirmajos sešos mēnešos bija 16 928 tūkst. EUR, kas ir par 64% jeb 6 589 tūkst. EUR vairāk par iepriekšējā gada pirmā pusgada rezultātu. Grupas pārskata perioda peļņa 2019. gada sešos mēnešos bija 12 244 tūkst. EUR, kas ir vēsturiski vislielākais peļņas apmērs. Peļņa palielinājās par 112% jeb 6 458 tūkst. EUR salīdzinājumā ar 2018. gada pirmo pusgadu. Šī gada pusgada ieņēmumi, EBITDA un tīrās peļņas rādītāji ir sasnieguši jaunus rekordus pirmo sešu mēnešu periodam.

Pārskata perioda peļņu pozitīvi ietekmēja bruto peļņas pieaugums, pārdošanas izmaksu samazinājums, ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām. Negatīvi ietekmēja administratīvo izdevumu palielinājums, kas saistīts ar ieguldījumiem zāļu reģistrācijas failos, šādus izdevumus ne vienmēr ir iespēja kapitalizēt, kā arī saistībā ar personāla algu un prēmiju izmaksu (neiekļaujot valdes un padomes locekļus).

Saskaņā ar apstiprinātajiem plāniem, Grupas mērķa apgrozījums ir izpildīts par 50%, bet peļņas radītājs par 96%.

Šī gada pirmo sešu mēnešu laikā “Olainfarm” galveno produktu pārdošanas apjomi turpināja palielināties. Visvairāk pārdotākā produkta Noofen īpatsvars bija 19%, kas ir par vienu procentpunktu lielāks, nekā pirms gada. Trīs lielāko produktu (Noofen, Neiromidīns un Furamags/Furasols) īpatsvars bija 52%, kas arī ir par vienu procentpunktu lielāks, nekā pagājušajā gadā (51%).

Šī gada aprīlī AS “Olainfarm” parakstīja līgumu ar ANO struktūrvienību (UN Office for Project Services) par PASS piegādēm 3 milj. EUR apmērā 2019. – 2020. gados, kas ļaus šim medikamentam būt starp pieprasītākajiem produktiem arī turpmāk.

Grupa ieviesa divus jaunus alternatīvos snieguma rādītājus – Neto saistības / EBITDA un Parādu apkalpošanas seguma rādītājs (DSCR). Neto saistības / EBITDA koeficients uzlabojās no 1,4 līdz 0,6, un DSCR uzlabojās no 1,8 līdz 2,5.

Šī gada pirmais pusgads bija arī nozīmīgs, jo strauji palielinājās naudas atlikums no 2 689 tūkst. EUR perioda sākumā līdz 10 623 tūkst. EUR perioda beigās, kas ļauj turpināt ieguldījumus zāļu reģistrāciju failu atjaunošanā turpmākajos gados.

“Nasdaq Riga” biržā 2019. gada 2. ceturksnī tika tirgoti vairāk nekā 731 tūkstošu akciju, par kopējo vērtību 4,5 miljoni eiro. Salīdzinājumā ar tādu pašu periodu 2018. gadā, tirgoto akciju skaits bija lielāks par 726%, kamēr kopējā tirgotā vērtība bija lielāka par 511%.

Konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats Koncerns Koncerns
  Q2 2019 Q2 2018 M6 2019 M6 2018
  EUR ‘000   EUR ‘000   EUR ‘000   EUR ‘000  
Ieņēmumi   31 647   31 055   66 392   61 844
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas   (11 818)   (12 117)   (25 309)   (24 895)
Bruto peļņa   19 829   18 938   41 083   36 949
Pārdošanas izmaksas   (8 740)   (9 510)   (17 021)   (18 181)
Administrācijas izmaksas   (7 299)   (5 790)   (13 632)   (11 431)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi   672   687   1 134   1 405
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas   (449)   (1 093)   (704)   (1 804)
Asociēto sabiedrību peļņas daļa   25   7   103   75
Finanšu ieņēmumi   279   19   1 842   39
Finanšu izmaksas   (327)   (501)   (488)   (1 091)
Peļņa pirms nodokļiem   3 990   2 757   12 317   5 961
Uzņēmumu ienākuma nodoklis   (5)   (87)   (72)   (177)
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis   (1)   2   (1)   2
PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA   3 984   2 672   12 244   5 786
Citi  pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem   62   41   217   36
Kopā pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem   4 046   2 713   12 461   5 822
Kopā apvienotie ienākumi attiecināmi uz:  
Koncerna Mātes uzņēmuma akcionāriem   4 046   2 713   12 461   5 822
Nekontrolējošo līdzdalību   –   –   –   –
 
Peļņa un koriģētā peļņa uz akciju, EUR   0.28   0.19   0.87   0.41

 

Saīsinātais konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats Koncerns
  30.06.2019   31.12.2018
  EUR ‘000 EUR ‘000
    AKTĪVS  
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI  
Nemateriālie aktīvi   36 388   36 619
Pamatlīdzekļi   44 832   43 697
Tiesības lietot aktīvu   7 230   –
Ieguldījuma īpašumi   3 510   3 492
Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi   868   983
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI   92 828   84 791
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI  
Krājumi   29 744   25 794
Debitori   29 785   34 637
Nauda   10 623   2 689
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI   70 152   63 120
KOPĀ AKTĪVS   162 980   147 911
 
  PASĪVS  
PAŠU KAPITĀLS  
Akciju kapitāls   19 719   19 719
Akciju emisijas uzcenojums   2 504   2 504
Rezerves   (7)   (224)
Nesadalītā peļņa   93 914   83 079
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS   116 130   105 078
KREDITORI  
Ilgtermiņa kreditori  
Aizņēmumi un nomas saistības   6 590   1 793
Nākamo periodu ieņēmumi   3 418   2 878
Kopā ilgtermiņa kreditori   10 008   4 671
Īstermiņa kreditori  
Aizņēmumi un nomas saistības   19 015   23 236
Parādi piegādātājiem un citas saistības   16 047   14 540
Norēķini par dividendēm   1 409   –
Nākamo periodu ieņēmumi   371   386
Kopā īstermiņa kreditori   36 842   38 162
  KOPĀ KREDITORI   46 850   42 833
KOPĀ KREDITORI UN PAŠU KAPITĀLS   162 980   147 911

AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 60 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.

Papildu informācija:
Jānis Dubrovskis
AS “Olainfarm” investoru attiecību konsultants
Tel. +371 29178878
E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com

Olainfarm” grupas finanšu rezultāti pirmajā pusgadā sasniedz jaunas virsotnes – apgrozījums bija 66.4 milj. EUR, tīrā peļņa bija 12.2 milj. EUR