Jaunumi

Paziņojums par akciju sabiedrības “Olainfarm” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

on March 27, 2014

Akciju sabiedrības “Olainfarm” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003007246, juridiskā adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114) Valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības “Olainfarm” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2014. gada 29. aprīlī plkst. 11.00 AS “Olainfarm” telpās Olainē, Rūpnīcu ielā 5.

Darba kārtība:

  1. 1.           Valdes ziņojums par 2013. gada darbības rezultātiem.
  2. 2.           Padomes ziņojums par 2013. gada darbības rezultātiem.
  3. 3.           Revīzijas komitejas paziņojums.
  4. 4.           Revidētā 2013. gada pārskata apstiprināšana.
  5. 5.           Revidētā konsolidētā 2013. gada pārskata apstiprināšana.
  6. 6.           2013. gada peļņas izlietošana.
  7. 7.           Valdes ziņojums par 2014. gada budžetu un darbības plānu.
  8. 8.           Zvērināta revidenta vēlēšanas 2014. gadam un atlīdzības noteikšana zvērinātajam revidentam.
  9. 9.           Revīzijas komitejas vēlēšanas 2014. gadam un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2014. gada 29. aprīlī – no plkst. 10.00 līdz 10.45 akcionāru sapulces norises vietā.

AS  „Olainfarm” kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 14 085 078.

Ieraksta datums akcionāru dalībai AS „Olainfarm” kārtējā akcionāru sapulcē ir 2014. gada 17. aprīlis. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem ieraksta datumā piederošo akciju skaitu piedalīties AS „Olainfarm” kārtējā akcionāru sapulcē 2014. gada 29. aprīlī.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

–                akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;

–                akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama akciju sabiedrības „Olainfarm” vietnē www.olainfarm.lv, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas vietnē www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga” vietnē www.nasdaqomxbaltic.com) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Akcionāriem ir tiesības:

–        akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt AS „Olainfarm” Valdei, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt AS „Olainfarm” Valdei lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus;

–        7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti;

–        ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, Valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem no 2014. gada 14. aprīļa līdz 2014. gada 28. aprīlim, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 16.00 Olainē, Rūpnīcu ielā 5, akciju sabiedrības “Olainfarm” Juridiskajā daļā, iepriekš piesakoties pa tālr.67013870, vai AS „Olainfarm” vietnē www.olainfarm.lv, bet akcionāru sapulces dienā – reģistrācijas vietā.

Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām pieejama arī akciju sabiedrības „Olainfarm” vietnē www.olainfarm.lv, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas vietnē www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga” vietnē www.nasdaqomxbaltic.com.

PILNVARAS VEIDLAPA: Pilnvaras_veidlapa_29042014_LV

 

AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 40 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 35 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.

 

Papildu informācija:

Salvis Lapiņš
AS „Olainfarm“ valdes loceklis
mob. tālr. +37126448873
e-pasts: slapinsh@olainfarm.lv

 

Paziņojums par akciju sabiedrības “Olainfarm” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu