Jaunumi

Paziņojums par AS “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

on November 14, 2014

Akciju sabiedrības “Olainfarm” (AS „Olainfarm”), vien. reģ. Nr. 40003007246, juridiskā adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114, Valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības “Olainfarm” Ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2014. gada 17. decembrī plkst. 11.00 AS “Olainfarm” telpās Olainē, Rūpnīcu ielā 5.

Darba kārtība:

1.      Padomes vēlēšanas.

2.      Statūtu grozījumi un akciju nominālvērtības denominācija no latiem uz euro.

3.      Par AS „Olainfarm” 2013. gada atsevišķā revidētā pārskata, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, apstiprināšanu.

 

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2014. gada 17. decembrī – no plkst. 10.00 līdz 10.45 akcionāru sapulces norises vietā.

AS  „Olainfarm” kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 14 085 078.

Ieraksta datums akcionāru dalībai AS „Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulcē ir 2014. gada 09. decembris. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem ieraksta datumā piederošo akciju skaitu piedalīties AS „Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulcē 2014. gada 17. decembrī.

 

Akcionāri var piedalīties ārkārtas akcionāru sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

–                akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;

–                akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama AS „Olainfarm” vietnē www.olainfarm.lv., Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas vietnē www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga” vietnē www.nasdaqomxbaltic.com) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

 

Akcionāriem ir tiesības:

–        akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt AS „Olainfarm” valdei, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt AS „Olainfarm” valdei lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus;

–        7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti;

–        ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

 

Akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem no 2014. gada 03. decembra līdz 2014. gada 16. decembrim, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 16.00 Olainē, Rūpnīcu ielā 5, AS “Olainfarm” juridiskajā daļā, iepriekš piesakoties pa tālr. 67013794, vai AS „Olainfarm” vietnē www.olainfarm.lv, bet akcionāru sapulces dienā – reģistrācijas vietā.

Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām pieejama arī AS „Olainfarm” vietnē www.olainfarm.lv, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas vietnē www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga” vietnē www.nasdaqomxbaltic.com.

 

Pilnvaras_veidlapa_17122014_LV

Statutu_grozijumi_2014_LV

 

 

Paziņojums par AS “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu