Zāļu blakusparādību uzraudzība

Mūsu darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus, tāpēc ikkatrs “Olainfarm” medikaments tiek rūpīgi pārbaudīts un izsekots dažādos tā dzīves cikla posmos. Uzņēmuma Zāļu blakusparādību uzraudzības grupa nodrošina zāļu lietošanas drošuma uzraudzību gan zālēm, kurām tirgū esam reģistrācijas apliecību īpašnieki, gan tām zālēm, kuras atrodas izpētes stadijā.

Zāļu lietošanas drošuma informāciju saņemam no veselības aprūpes speciālistiem, pacientiem un/vai to pārstāvjiem, mūsu pārstāvniecībām, meitas uzņēmumiem, sadarbības partneriem ārvalstīs. Mēs to rūpīgi izvērtējam un, nepieciešamības gadījumā, ziņojam Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) zāļu ziņojumu datu bāzei „Eudravigilance”.

Rutīnas un, nepieciešamības gadījumā – ārkārtas zāļu drošuma lietošanas uzraudzības ietvaros Uzraudzības grupa veic sekojošo:

  • apzin jaunus iespējamos riskus, kuri var ietekmēt zāļu drošumu un efektivitāti;
  • analizē saņemto zāļu lietošanas drošuma informāciju;
  • izvērtē zāļu lietošanas risku un  zāļu lietošanas ieguvumu samēru;
  • valstu kompetentajām iestādēm, veselības aprūpes speciālistiem, pacientiem, sadarbības partneriem, Uzņēmuma darbiniekiem sniedz aktuālu zāļu lietošanas drošuma informāciju.

Veselības aprūpes speciālisti, pacienti, to radinieki un ikviens cits interesents var un ir laipni aicināti  ziņot par AS “Olainfarm” zāļu blakusparādībām, izmantojot tiešsaistes formas:

Jūsu ziņojuma apstrādes laikā Jums tiks nodrošināta informācija par Jūsu personas datu apstrādi un uzglabāšanu.

Ziņot mums iespējams arī izmantojot e-pastu adr@olainfarm.lv, kā arī pa tālruņiem (+371) 67103724 ( darba laikā) vai (+371) 26137761 (visu diennakti); fakss: +37167013778.

https://lv.olainfarm.com/lv/kompanija/olainfarm-pasaule/

Patiesā cieņā
Dr. Uldis Ārmanis; Mg. sc. sal.
AS „Olainfarm” Par Farmakovigilanci atbildīgā kvalificēta persona

Kontakti:
Zāļu blakusparādību uzraudzības grupa

Data protection specialist

Zāļu blakusparādību uzraudzība