Atbalsts zinātnei un pētniecībai

Atbalsts zinātnei un pētniecībai ir viena no ERAF darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1. prioritātes “Zinātne un inovācijas” 2.1.1. pasākuma “Zinātne, pētniecība un attīstība” aktivitātēm.

Aktivitātes mērķis bija atbalstīt praktiskas ievirzes pētniecības projektus, kuri sekmētu zinātnes un ražošanas integrāciju un pētniecisko rezultātu ieviešanu atbilstoši valstī izvirzītajiem prioritārajiem zinātnes virzieniem (Atbilstoši 2006. gada 6. jūnija Ministru kabineta rīkojumam Nr. 412) – tādiem kā agrobiotehnoloģija, informātika, biomedicīna un farmācija, enerģētika, materiālzinātne, meža zinātne, medicīnas zinātne un vides zinātne, nodrošinot pētījumu rezultātu publisku pieejamību.

Šo darbības programmu regulē Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra noteikumi Nr. 14 „Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.1.1. aktivitātes “Atbalsts zinātnei un pētniecībai” otro un trešo projektu iesniegumu atlases kārtu”.

 

eraf

Atbalsts zinātnei un pētniecībai