Klimata pārmaiņu finanšu infruments (KPFI)

Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI) ir Latvijas Republikas valsts budžeta programma. KPFI mērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu (piemēram, īstenojot pasākumus ēku energoefektivitātes uzlabošanai gan sabiedriskajā, gan privātajā sektorā, tehnoloģiju, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus attīstīšanu un ieviešanu, kā arī īstenojot integrētus risinājumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai).

KPFI darbību reglamentē Latvijas noslēgto starptautisko līgumu prasības par valstij piederošo noteiktā daudzuma vienību (NDV) pārdošanu, kā arī apstiprinātie tiesību akti, t.sk. likums „Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos” (spēkā kopš 13.12.2007.), Ministru kabineta 28.04.2009. noteikumi Nr. 312 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta konsultatīvās padomes nolikums”, Ministru kabineta 25.06.2009. noteikumi Nr.644 ”Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanas, pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtība”, Ministru kabineta 14.08.2012. noteikumi Nr. 559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums”.

 

KPFI_logo_CMYK_vert-496x525

Klimata pārmaiņu finanšu infruments (KPFI)