Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, pārbūvējot AS “Olainfarm” aukstumstaciju un tās inženiersistēmu

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, pārbūvējot AS “Olainfarm” aukstumstaciju un tās inženiersistēmu

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas periodā tiek īstenota darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē”, kuras darbību regulē 2016.gada 6.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.590 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”.

Pasākuma mērķis ir veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem apstrādes rūpniecības nozarē.

2019. gada 25. jūlijā AS “Olainfarm” noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.4.1.1.0/18/A/018 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, pārbūvējot AS “Olainfarm” aukstumstaciju un tās inženiersistēmu” īstenošanu.

Projekta mērķis ir veikt aukstumstacijas un ārējo aukstumtīklu rekonstrukciju energoefektivitātes paaugstināšanai un tehniskā stāvokļa uzlabošanai.

Projekta darbību īstenošanas laiks ir 18 mēneši pēc līguma noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru. Projekta kopējie izdevumi ir EUR 2 983 654,56, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi EUR 2 445 442,62, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums EUR 733 632,78.

Projekta ietvaros īstenoto darbu hronoloģija:

 1. Līdz 2019. gada 25. jūlija līguma ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.4.1.1.0/18/A/018 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, pārbūvējot AS “Olainfarm” aukstumstaciju un tās inženiersistēmu” īstenošanu parakstīšanai tika veiktas 3 (trīs) iepirkumu procedūras:– “Aukstumstacijas tehnoloģisko iekārtu piegāde un montāža”, identifikācijas Nr.2-18;
  – “AS “Olainfarm” ražošanas ceha Nr.6 pārbūve asīs 30-35 par aukstumstaciju”, identifikācijas Nr.4-18;
  – “Aukstumstacijas ārējo aukstumtīklu rekonstrukcija”, identifikācijas Nr.10-19.

Iepirkumu rezultātā noslēgti 3 (trīs) līgumi par aukstumstacijas tehnoloģisko iekārtu piegādi un montāžu, ražošanas ceha Nr.6 pārbūves darbiem un aukstumstacijas ārējo aukstumtīklu rekonstrukciju. Informācija par izsludinātajiem iepirkumiem un to rezultātiem ir pieejama Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā: www.iub.gov.lv.

 1. 2019. gada 30. septembrī AS “Olainfarm” Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā iesniedza maksājuma pieprasījumu Nr.1 par pārskata periodu no 2018. gada 1.jūlija līdz 2019.gada 25.septembrim par kopējo summu EUR 50 022,21, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 15 006,63.
 2. 2019. gada 29. novembrī AS “Olainfarm” Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā iesniedza avansa maksājuma pieprasījumu EUR 293 453,00 apmērā.
 3. 2019. gada ceturtajā ceturksnī tika uzsākti ražošanas ceha Nr.6 pārbūves darbi.
 4. 2019. gada 12.decembrī Centrālās finanšu un līgumu aģentūra apstiprināja avansa maksājuma pieprasījumu.
 5. 2019. gada 20.decembrī Centrālās finanšu un līgumu aģentūra apstiprināja maksājuma pieprasījumu Nr.1.
 6. 2020. gada 31.janvārī AS “Olainfarm” Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā iesniedza maksājuma pieprasījumu Nr.2 par pārskata periodu no 2019.gada 26.septembra līdz 2020.gada 29.janvārim par kopējo summu EUR 332 838,15, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 99 851,42.
 7. 2020. gada pirmajā ceturksnī turpinās ražošanas ceha Nr.6 pārbūves darbi, tiek veikta aukstumstacijas tehnoloģisko iekārtu un aukstumstacijas ārējo aukstumtīklu materiālu piegāde.
 8. 2020. gada otrajā ceturksnī uzsākti aukstumstacijas tehnoloģisko iekārtu montāžas darbi un aukstumstacijas ārējo aukstumtīklu rekonstrukcijas darbi.
 9. 2020. gada 3.jūnijā AS “Olainfarm” Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā iesniedza maksājuma pieprasījumu Nr.3 par pārskata periodu no 2020.gada 30.janvāra līdz 2020.gada 25.maijam par kopējo summu EUR 816 106,25, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 244 831,88.
 10. 2020. gada jūnijā pabeigta ražošanas ceha Nr.6 pārbūve un uzsākti aukstumstacijas tehnoloģisko iekārtu montāžas darbi.
 11. 2020. gada trešajā un ceturtajā ceturksnī veikti aukstumstacijas tehnoloģisko iekārtu montāžas darbi un aukstumstacijas ārējo aukstumtīklu rekonstrukcijas darbi, to testēšana un palaišana.
 12. 2020. gada 13.oktobrī AS “Olainfarm” Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā iesniedza maksājuma pieprasījumu Nr.4 par pārskata periodu no 2020. gada 26.maija līdz 2020.gada 21.septembrim par kopējo summu EUR 596 222,71, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 178 866,81.
 13. 2020. gada 21.decembrī AS “Olainfarm” un Centrālajā finanšu un līgumu aģentūra parakstīja grozījumus Nr.1 līgumā par projekta īstenošanu Nr.4.1.1.0/18/A/018 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, pārbūvējot AS “Olainfarm” aukstumstaciju un tās inženiersistēmu” par projekta darbību īstenošanas termiņa pagarinājumu līdz 2021.gada 28.februārim, sakarā ar ierobežojumiem Covid-19 infekcijas izplatības dēļ. Līguma grozījumu ietvaros veikti tehniski grozījumi projekta kopējās attiecināmajās izmaksās (EUR 2 335 173,84), nemainot Kohēzijas fonda finansējuma apjomu EUR 733 632,78 apmērā.
 14. 2020. gada 22.decembrī Centrālajā finanšu un līgumu aģentūra apstiprināja maksājuma pieprasījumu Nr.2. par kopējo summu EUR 332 838,15, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 99 851,42.
 15. 2020. gada 23.decembrī Centrālajā finanšu un līgumu aģentūra apstiprināja maksājuma pieprasījumu Nr.3. par kopējo summu EUR 816 106,25, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 244 831,88.
 16. 2020. gada 29.decembrī Olaines novada pašvaldības būvvalde pieņēma ekspluatācijā AS “Olainfarm” ražošanas cehu Nr.6. (pārbūve asīs 30-35 par aukstumstaciju).

 

pastedGraphic.png

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, pārbūvējot AS “Olainfarm” aukstumstaciju un tās inženiersistēmu