Iesnieguma iesniegšana ētikas komisijai

Iesniegumu iesniedz, pēc iespējas norādot, ka tas ir adresēts Ētikas komisijai. Ja AS “Olainfarm” piedāvātais risinājums Iesnieguma iesniegšanai jau pēc noklusējuma satur norādi, ka tas adresēts Ētikas komisijai (piemēram, aizpildot  “Ētikas pārkāpuma iesniegšanas kārtības” 1.pielikumā ietverto veidlapu), atsevišķas norādes iekļaušana nav nepieciešama.

Paziņojums par personas datu apstrādi

AS “Olainfarm” piedāvā iesniegt Iesniegumu, atklājot Nodarbinātā vai trešās personas identitāti, vai anonīmi (pēc brīvas gribas).Iesnieguma Ētikas komisijai iesniegšana, atklājot Nodarbinātā vai trešās personas identitāti

Sagatavojiet ziņojumu, izmantojot Iesnieguma veidlapu Lejupielādēt PDF Lejupielādēt DOCX vai arī brīvā formā, iekļaujot visu iepriekš minētajā veidlapā norādīto informāciju, tai skaitā norādot, ka tas ir iesniegums Ētikas komisijai, un iesniedziet AS “Olainfarm” šādā veidā:

  • elektroniski, nosūtot uz Sabiedrības iekšējo elektroniskā pasta adresi etika@olainfarm.com; un to parakstot ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu; vai nosūtīšanas procesā izmantojot oficiālo darba elektroniskā pasta adresi (kontu) , kas pēc “domain” pazīmes ir Nodarbinātā e-pasts un šis e-pasts pēc pazīmes, ka tas satur konkrēta indivīda vārdu un uzvārdu, piešķirts Nodarbinātajam individuālai lietošanai;
  • nosūtot pa pastu vai ar cita ārpakalpojuma starpniecību, adresējot vēstuli akciju sabiedrībai “Olainfarm” uz adresi Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads, LV- 2114; uz aploksnes norādot “Iesniegums Ētikas komisijai”;
  • Nodarbinātajam iesniedzot Komisijas priekšsēdētājam personīgi;
  • mutiski/klātienē pie Komisijas priekšsēdētāja, kur pēc Nodarbinātā vārdiem Iesniegums tiek noformēts rakstiski.

Aizpildot (Anonīma Iesnieguma veidlapu Lejupielādēt PDF Lejupielādēt DOCX ), Nodarbinātais vai trešā persona pieņem zināšanai (apzinās), ka:

  • var tikt apgrūtināta Iesnieguma objektīva izvērtēšana un secinājuma izdarīšana, koriģējoša pasākuma ieviešana;
  • AS “Olainfarm” ir tiesības nesniegt Nodarbinātājam vai trešajai personai informāciju par Iesnieguma izskatīšanas gaitu.

Sagatavojiet anonīmu iesniegumu, izmantojot Anonīma iesnieguma veidlapu vai arī brīvā formā, iekļaujot visu iepriekš minētajā veidlapā norādīto informāciju, tai skaitā pēc iespējas norādot, ka tas ir iesniegums Ētikas komisijai, un iesniedziet AS “Olainfarm” šādā veidā:

  • tiešsaistē intranet.olainfarm.lv, sadaļā ‘Par mums”, apakšsadaļā “Biznesa ētika” (attiecināms uz Nodarbināto);
  • elektroniski, nosūtot uz Sabiedrības iekšējo elektroniskā pasta adresi etika@olainfarm.com;
  • nosūtot pa pastu vai ar cita ārpakalpojuma starpniecību, adresējot vēstuli akciju sabiedrībai “Olainfarm” uz adresi Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads, LV- 2114 ; uz aploksnes norādot “Iesniegums Ētikas komisijai”.


Šaubu vai jautājumu gadījumā var saņemt konsultāciju, vēršoties pie AS “Olainfarm” Iekšējā audita Biznesa ētikas atbilstības speciālista personīgi vai piesakot konsultāciju, vai elektroniski etika@olainfarm.com. Elektroniski var konsultēties arī anonīmi.

Iesnieguma iesniegšana ētikas komisijai