Privātuma paziņojums

AS “OLAINFARM”

privātuma paziņojums

AS “Olainfarm” privātuma paziņojuma (turpmāk – Privātuma paziņojums), mērķis ir  sniegt pārskatāmu informāciju par personas datu apstrādi, tā nolūku, tiesisko pamatu, apjomu un aizsardzību, kā arī apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām tā datu apstrādes laikā.

 • Pārzinis un tā kontaktinformācija
  • AS “Olainfarm”, juridiska adrese: Rūpnīcu 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114, reģistrācijas Nr. 40003007246, e-pasts: dataprotection@olainfarm.com, tel. +371 28327856. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties AS “Olainfarm” juridiskajā adresē, datu subjekts var uzdot jautājumu/us par savu personas datu apstrādi.
 • Uz ko attiecināma Privātuma politika un šis paziņojums.
  • Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.
  • Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz personas datu subjektiem (Persona), kurus var tieši vai netieši identificēt, piemēram, personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru (personas kodu), kontaktinformācijas dati,  atrašanās vietas dati, tiešsaistes identifikatoru, u.tml., kuras sadarbības laikā saņem vai nodod AS “Olainfarm”, t.i.,  jebkādu personas identificējošo informāciju.
  • AS “Olainfarm” rūpējas par personas privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Personas tiesības uz personas datu apstrādes tiesiskumu saskaņā ar spēkā esošo tiesisko regulējumu pamatā – Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula), nacionālajiem tiesību aktiem un uzņēmuma iekšējo normatīvo regulējumu.
 • Personas datu apstrādes nolūki.
  • Personas dati galvenokārt tiek izmantoti līguma sagatavošanai, noslēgšanai un attiecīgi līguma saistību izpildei un pakalpojumu nodrošināšanai;
  • farmakovigilances reģistra administrēšanai, lai uzraudzītu reģistrēto zāļu drošumu un konstatētu jebkuras riska un guvuma līdzsvara izmaiņas;
  • Noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzībai;
  • Jaunāko pētījumu rezultātu paziņošanai personām uz kurām attiecas vai var tikt attiecinātas zāļu efektivitātes un drošības prasības;
  • Iesniegumu, sūdzību un pretenziju izskatīšanai un apstrādei;
  • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un iekšējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
  • AS “Olainfarm” organizatoriskai pārvaldībai, plānošanai un uzskaitei (t.sk lietvedība, procesu, pakalpojumu, informācijas sistēmu, personu uzskaite, komersanta pēctecības nodrošināšana, sabiedrisko attiecību un sociālās atbildības realizācija);
  • Saistošo tiesību aktu prasību izpildei;
  • Citiem atsevišķi noteiktiem nolūkiem.

Jebkurā no minētajiem gadījumiem AS “Olainfarm” apstrādā Personas datus tikai atbilstoši apstrādes nolūkam un noteiktā mērķa sasniegšanai.

 • Personas datu iegūšana.
  • Informācija, ko AS “Olainfarm” par sevi sniedzis pats datu subjekts (Persona), t.i., datu subjektam vai tā pilnvarotai personai sazinoties vai sadarbojoties ar AS “Olainfarm”, piemēram, noslēdzot darba līgumu, sadarbības līgumu, pakalpojumu līgumu u.tml., pieprasot informāciju vai iesniedzot pieteikumu konkrēta jautājuma risināšanai.
  • AS “Olainfarm” var apstrādāt personas datu, kas nav iegūti tieši no pašas Personas, bet saņemtas no trešās personas vai Informācijas atklātības likuma ietvaros no publiski pieejamiem avotiem.
 • Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
  • AS “Olainfarm” galvenokārt apstrādā Personas datus līguma noslēgšanas un izpildes nolūkos, tai skaitā darba līgumus.
  • Normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktu juridisku pienākumu;
  • Personas dati tiek apstrādāti pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, ja vien nav atbilstošs cits likumīgs pamats personas datu apstrādei.
  • AS Olainfarm vai trešo personu leģitīmo interešu ietvaros, lai nodrošinātu savas likumīgās tiesības un intereses;
  • Nepieciešamības gadījumos lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālās intereses.
 • Personas datu apstrāde un aizsardzība

  • AS “Olainfarm” apstrādā un aizsargā Personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un saprātīgi pieejamos organizatoriskos un tehniskos resursus.
  • Noslēgto līgumu saistību izpildes nodrošināšanai AS “Olainfarm” var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas pakalpojumu sniegšanas darbības. Ja izpildot šos uzdevumus sadarbības partneri apstrādā AS “Olainfarm” rīcībā esošos personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par personas datu apstrādātājiem un/vai pārziņiem un AS “Olainfarm” ir tiesīga nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.
  • AS “Olainfarm” izvēlas tādus sadarbības partnerus personas datu apstrādātāja un/vai pārziņa statusā, kas nodrošina personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā normatīvajiem aktiem, un neizmanto personas datus citos nolūkos, kā tikai noslēgto līgumu saistību izpildei ar AS “Olainfarm”.
 • Personas datu saņēmēju kategorijas, jeb kam dati tiek izpausti
  • AS “Olainfarm” neizpauž trešajām personām personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:
   • ja trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu noteiktu funkciju;
   • ja saņemta skaidra un nepārprotama datu subjekta piekrišana;
   • normatīvajos aktos noteiktajām institūcijām un personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, tajos noteiktajā kārtībā un apjomā;
   • normatīvajos aktos noteiktos gadījumos AS “Olainfarm” likumīgo interešu aizsardzībai.
 • Personas datu nodošana ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas
  • Personas dati var tikt nodoti uz trešajām pasaules valstīm tikai līgumattiecību ietvaros realizējot pārziņa leģitīmās intereses. AS “Olainfarm” uzturētas interneta mājaslapas apmeklētāju (datu subjektu) dati netiek nodoti uz trešajām pasaules valstīm.
  • AS “Olainfarm” nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.
 • Personas datu glabāšanas ilgums
  • Personas dati tiek glabāti noteiktu laika posmu, cik nepieciešams noteikto datu apstrādes mērķu sasniegšanai, ja vien ilgāks to glabāšanas termiņš nav noteikts ar likumu vai saistošos normatīvajos aktos. Datu glabāšanas laika posma noteikšanai tiek izmantoti kritēriji, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajam, piemēram, prasījumu izskatīšana, tiesību aizsardzība, jautājumu risināšana, noilguma ievērošana u.tml., kā arī ievērojot fizisko personu tiesības, piemēram, nosakot datu glabāšanu uz laika periodu, kādā var tikt pieteikti ar darījumu saistītie prasījumi, ja tādi rastos.
  • Beidzoties datu glabāšanas termiņam, personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti.
 • Personas (datu subjekta) tiesības un pienākumi
  • Persona (datu subjekts) ir tiesīgs iegūt visu informāciju, kas par viņu savākta jebkurā personas datu apstrādes sistēmā.
  • Personai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt veikt apstrādāto datu papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, kā arī ir tiesības celt iebildumus pret apstrādi, tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz AS “Olainfarm” likumīgajām (leģitīmajām) interesēm, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no AS “Olainfarm” pienākumiem, kas ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs. Pēc datu subjekta pieprasījuma sniedzot Personai informāciju, sniedzamajā informācijā aizliegts iekļaut valsts institūcijas, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti, vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust.
  • Persona var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
   • rakstveida formā klātienē pēc adreses: Rūpnīcu 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Latvija, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
   • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot e-pastu uz dataprotection@olainfarm.lv;
  • Saņemot Personas pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, AS “Olainfarm” pārliecinās par Personas identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
  • AS “Olainfarm” atbildi uz saņemto pieprasījumu nosūta pa pastu uz norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai izsniedz personīgi, pēc iespējas ņemot vērā Personas norādīto atbildes saņemšanas veidu.
  • AS “Olainfarm” nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Personai ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.
 • Piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt
  • Ja Personas datu apstrāde notiek pamatojoties uz piekrišanu personas datu apstrādei, Personai ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu, tādā pat veidā, kādā tā dota, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta.
  • Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Personas piekrišana bija spēkā.
  • Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
 • Citi noteikumi
  • AS “Olainfarm” neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu vai profilēšanu attiecībā uz fiziskām personām.
  • AS “Olainfarm” ir tiesības veikt papildinājumus vai izmaiņas savā Privātuma paziņojumā, attiecīgi aktualizējot Privātuma  paziņojumu AS “Olainfarm” mājaslapā.
 • Sīkdatņu lietošana
  • Sīkdatne ir neliels datu kopums (teksta fails), ko tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs apmeklējat vietni. Tas ļauj tīmekļa vietnei atcerēties Jūsu darbības un izvēli (valodu, fonta lielumu un citas attēlošanas izvēles) pēc laika, lai Jums nebūtu atkārtoti tā jānorāda ikreiz, kad Jūs atgriežaties vietnē vai pārejat no vienas lapas uz citu.
  • AS “Olainfarm”  tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes, lai vāktu Jūsu IP adreses un pārlūkošanas informāciju, Jūsu apmeklētās tīmekļa vietnes vai laiku, ko Jūs pavadījāt katrā lapā, un ļautu tīmekļa vietnei atcerēties Jūsu sistēmu un izvēli.
  • Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir AS “Olainfarm” tiesiskā interese nodrošināt tīmekļa vietnes tehnisko funkcionalitāti. Kad sīkdatnes tiek izmantotas, lai atcerētos Jūsu izvēli vai statistikas nolūkā, tiesiskais pamats ir Jūsu piekrišana.
  • Jūs varat kontrolēt un/vai dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles – sīkāku informāciju skatīt https://www.youronlinechoices.com/. Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un Jūs varat noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā Jums ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad Jūs apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un funkcijas var nedarboties.
Privātuma paziņojums