Videonovērošanas privātuma atruna

Apstiprināts ar akciju sabiedrības “Olainfarm”

2020.gada 17.septembra rīkojumu Nr.220 (Pielikums Nr.1)

Akciju sabiedrības “Olainfarm”

VIDEONOVĒROŠANAS PRIVĀTUMA ATRUNA

Vispārīgā informācija

1. Privātuma atrunas (turpmāk – Atruna) mērķis ir atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk – VDAR) 12. un 13.pantam sniegt informāciju par objektā – teritorijā un ēkās Rūpnīcu ielā 5, Olainē, Olaines novadā (turpmāk  – Objekts) – veikto videonovērošanu (turpmāk – Videonovērošana).


2. Objekts ir paaugstinātas bīstamības un to apmeklē liels apmeklētāju skaits. Attiecībā uz Objektu atbilstoši normatīvo aktu prasībām veicami noteikti drošības, tai skaitā ierobežotas piekļūšanas nodrošināšanas, pasākumi. Līdz ar to ir svarīgi ieviest efektīvus un samērīgus pasākumus attiecībā uz drošību un iekļūšanu Objektā.


3. Videonovērošanas sistēmas nodrošināšanas ietvaros tiek veiktas darbības ar informāciju par fiziskām personām – personas datu apstrāde VDAR izpratnē. Ar Atrunu tiek sniegta informācija par personas datu apstrādi, kas tiek veikta Videonovērošanas ietvaros.


4. Atrunā lietotais termins – “pārzinis”, “apstrādātājs”, “personas dati”, “apstrāde”, “datu subjekts” ir lietoti tādā nozīmē, kā tie ir definēti VDAR 4.pantā.

Pārzinis     

5. Videonovērošanas pārzinis – akciju sabiedrība “Olainfarm”, reģistrācijas Nr.40003007246 (turpmāk – Sabiedrība). Pārziņa kontaktinformācija personas datu aizsardzības jautājumā:


5.1. Juridiskā adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114;


5.2. E-pasta adrese: dataprotection@olainfarm.com;


5.3 Tālruņa Nr.+371 28327856.

Videonovērošanas veikšanas nolūki un pamatojums

6. Videonovērošana Objektā tiek veikta šādiem nolūkiem:


6.1. Nepiederošas personas nepieļaušana Objektā;


6.2. Rūpnieciskas avārijas novēršana un atklāšana;


6.3. Objektā esošo personu vitāli svarīgu interešu (dzīvība, veselība) apdraudējuma novēršana;


6.4. Iespējama noziedzīga nodarījuma novēršana, atklāšana vai fiksēšana, pārkāpēja identificēšana.


7. Videonovērošana citiem nolūkiem var tikt veikta un izmantota tikai tad, ja tas atbilst VDAR noteikumiem par apstrādes nolūka maiņu, piemēram, ja konkrēto apstrādi un tās nolūku paredz normatīvie akti.


8. Videonovērošanas veikšanas pamatojums:


8.1. Videonovērošana ir nepieciešama Sabiedrībai, lai palīdzētu tai īstenot normatīvajos aktos noteiktus pienākumus un uzdevumus, ko tā veic sabiedrības interesēs – Objektā un tajā esošo personu drošības nodrošināšana, dzīvības, veselības aizsardzība, reģionālās nozīmes katastrofas novēršana;


8.2. Videonovērošanu Sabiedrība veic savu leģitīmo interešu aizsardzībai – Sabiedrības un citu personu, kas tiesiski uzturas Objektā, tiesību un īpašuma aizsardzība pret noziedzīgiem nodarījumiem un noteiktās kārtības nodrošināšana Objektā.

Videonovērošanas apjoms un ierakstu glabāšanas ilgums

9. Videonovērošana var tikt veikta attiecībā pret katru, kurš atrodas Objektā – datu subjekti Videonovērošanas ietvaros ir amatpersona, darbinieks, kā arī cits Objekta apmeklētājs. Videonovērošanas sistēma ietver vizuālā attēla uztveršanu un fiksēšanu. Videonovērošanas sistēma skaņas ierakstu neveic.


10. Videonovērošanas kameras ir izvietotas Objekta teritorijā un ēku atsevišķās telpās, piemēram, gaiteņos, caurlaižu kontroles punktā. Videonovērošana netiek veikta darba kabinetā, amatpersonu/darbinieku virtuvēs/atpūtas telpās, dušas telpās, ģērbtuvēs, labierīcībās, medicīniskajā punktā un citās šāda veida telpās.


11. Videonovērošana tiek veikta, saglabājot ierakstu – videoattēlu. Videonovērošanas ieraksts var tikt glabāts līdz 30 dienām no ieraksta izdarīšanas brīža. Ieraksta glabāšanas termiņš var tikt pagarināts, ja tas nepieciešams iepriekš noteikto Videonovērošanas nolūku sasniegšanai, piemēram, uzsākta pārbaude, un videonovērošanas ieraksts nepieciešams kā pierādījums pārbaudes īstenošanai un pabeigšanai.

Personas datu saņēmēji – subjekti, kuriem ir tiesības piekļūt videonovērošanas attēlam un ierakstam

12. Videonovērošanas attēlam tiešsaistes režīmā var piekļūt un videonovērošanas ierakstu var iegūt šādu kategoriju saņēmēji:


12.1. Sabiedrības darbinieks vai amatpersona, kura kompetencē ir darbības Videonovērošanas nolūku sasniegšanas ietvaros un kurš darbojas Sabiedrības vārdā, uzdevumā un pakļautībā;


12.2. Apsardzes komersants, kurš nodrošina Objekta apsardzi un darbojas Sabiedrības vārdā un uzdevumā kā Sabiedrības apstrādātājs;


12.3. Videonovērošanas sistēmas uzturēšanas un tehniskā atbalsta pakalpojumu sniedzējs, kuram var būt piekļuves tiesības kā Sabiedrības apstrādātājam Sabiedrības atbildīgā darbinieka uzraudzībā;


12.4. Cits pārzinis, piemēram, valsts un pašvaldību uzraudzības iestāde, kuras kompetencē ietilpst rūpniecisko avāriju vai noziedzīgo nodarījumu atklāšana un novēršana, apdrošināšanas pakalpojuma sniedzējs, ja videoieraksta sniegšana tam ir nepieciešama Videonovērošanas nolūku sasniegšanai, vai cits pārzinis normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Datu subjekta – amatpersonas/darbinieka, cita Objekta apmeklētāja – tiesības

13. Datu subjektam ir šādas tiesības:


13.1. Pieprasīt Atrunas kopiju, pieprasīt papildu informāciju, paskaidrojumus par Atrunā ietverto informāciju un Sabiedrības veikto personas datu apstrādi, tai skaitā detalizētāku informāciju par Videonovērošanas kameru izvietojumu Objektā;


13.2. Pieprasīt no Sabiedrības apstiprinājumu, vai attiecībā uz datu subjektu tiek vai netiek apstrādāti personas dati;


13.3. Pieprasīt Sabiedrībai piekļuvi pie saviem personas datiem, pieprasījumā norādot laika periodu (datums, aptuvens laiks) un aptuveno vietu Objektā, kur varētu būt veikta videonovērošana attiecībā uz datu subjektu;


13.4. Iebilst pret Sabiedrības veikto personas datu apstrādi (piemēram, pret apstrādi, kas tiek veikta uz Sabiedrības leģitīmo interešu pamata, ja datu subjekts uzskata, ka šī apstrāde ir nesamērīga), pieprasīt Sabiedrībai personas datu labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu.


14. Minētās datu subjekta tiesības detalizētāk ir regulētas VDAR 12. līdz 21. pantā. Šīs tiesības nav absolūtas un to izpilde var tikt ierobežota, piemēram, Sabiedrībai ir tiesības atteikt personas datu apstrādes pārtraukšanu, ja Sabiedrība norāda uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām.


15. Lai izmantotu savas tiesības, datu subjektam ir tiesības vērsties pie Sabiedrības ar pieprasījumu, nosūtot to uz e-pasta adresi: dataprotection@olainfarm.com vai nosūtot vēstuli uz adresi: Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114, adresējot to akciju sabiedrībai “Olainfarm”.


16. Sabiedrības darbības attiecībā uz personas datu aizsardzību uzrauga Datu valsts inspekcija. Lai pēc iespējas ātrāk atrasinātu jebkādas domstarpības vai jautājumus, aicinām datu subjektu vispirms sazināties ar Sabiedrību. Kā arī datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts
inspekcijā (adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011; e-pasts: info@dvi.gov.lv; tālruņa Nr.+371 67223131, interneta vietnes adrese: www.dvi.gov.lv).


17. Atruna pieejama Sabiedrības caurlaižu kontroles punktā (Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads) un interneta vietnes www.olainfarm.lv sadaļas “Kompānija” apakšsadaļā “Atbildība”.

lejupielādēt failu – VIDEONOVĒROŠANAS PRIVĀTUMA ATRUNA

Videonovērošanas privātuma atruna