Sociālā atbildība

AS “Olainfarm” ir sociāli atbildīgs uzņēmums, kas savā darbībā ievēro jebkāda veida diskriminācijas aizliegumu, darba tiesības regulējošajos normatīvajos aktos noteikto atšķirīgas attieksmes aizliegumu, kā arī Latvijas Republikas Satversmē, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā, Eiropas Sociālajā hartā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos nacionālajos un starptautiskajos normatīvajos aktos nostiprinātās cilvēka pamattiesības.

Viens no uzņēmuma ilgtspējas pamatnosacījumiem ir darbinieku labbūtība. AS “Olainfarm” ir izveidota darba drošības un Labas ražošanas prakses prasībām atbilstoša, droša un mūsdienīga darba vide un moderns aprīkojums. Esam ieviesuši vienotu  un efektīvu cilvēkresursu vadības politiku, lai mūsu darbinieki būtu profesionāli, kvalificēti un motivēti. Tā sekmē uzņēmuma un darbinieku tiesību ievērošanu, darba organizācijas pilnveidi, kā arī darbinieku attīstību un lojalitāti. AS “Olainfarm” rūpējas par saviem darbiniekiem, nodrošinot nozīmīgu sociālo atbalstu. 

Mūsu darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus. Ņemot vērā farmācijas būtisko lomu veselības aprūpē un cilvēku labklājībā, AS “Olainfarm” kā nozīmīgu izvirza arī medikamentu pieejamību, produktu atbildību un pacientu drošību. Mēs atbalstām un veicinām inovācijas, uz kvalitāti vērstu kultūru, pasākumus  uzņēmuma procesu optimizācijai, iekārtu un infrastruktūras modernizācijai.

Sociālā atbildība