Vide

Kā atbildīgs uzņēmums AS “Olainfarm” regulāri monitorē savas saimnieciskās darbības ietekmi uz vidi.
AS “Olainfarm” vides politika balstās uz vides pārvaldības sistēmu, kas veidota atbilstoši standarta ISO 14001:2015 “Vides pārvaldības sistēmas” prasībām.

AS “Olainfarm” patērē divu veidu energoresursus, vērtējot tos no to ieguves veida. Primārie – elektroenerģija; dabasgāze; degviela (dīzeļdegviela, benzīns). Sekundārie energoresursi – siltumenerģija (tvaiks un apkures ūdens); aukstumenerģija ar temperatūru līdz –15 °C; saspiestais gaiss ; ūdens, kas sastāv no pazemes ūdens (daļu izmanto attīrītā veidā kā dzeramo ūdeni) un tehniskais (upes) ūdens, ko izmanto tehnoloģisko un ražošanas procesu nodrošināšanai. 

Lai efektīvi pārvaldītu šos energoresursus, esam izstrādājuši videi un klimatam draudzīgu energopolitiku, kas, to īstenojot, paaugstina uzņēmuma energoefektivitāti, palielina uzņēmuma konkurētspēju un samazina siltumnīcefekta gāzu – CO2  emisijas.

Turklāt, AS “Olainfarm” īsteno šādas vides pārvaldības politikas:

– Ķīmisko vielu apsaimniekošanas politika
– Iepakojuma apsaimniekošanas politika
Atkritumu apsaimniekošanas politika
– Avāriju risku vadības politika 

Mēs strādājam pie tā, lai mazinātu savu ekoloģisko pēdu. Šobrīd esam uzsākuši darbu pie notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizācijas, ir ieviesta bīstamo atkritumu uzskaites sistēma un veikta apgaismojuma modernizāzācija, siltumizolācijas nomaiņa. 2020. gadā tika uzbūvēta un darbību uzsāka jauna, pilnībā automatizēta aukstuma enerģijas ražošanas stacija tehnoloģisko procesu nodrošināšanai, veikta ārējo aukstuma tīklu nomaiņa, izbūvējot ražošanas korpusos jaunus aukstummezglus. 

Ilgtspējīga uzņēmuma attīstība ir mūsu stratēģijas “Uz priekšu” pamatā, tāpēc rūpes par vidi ir viena no mūsu prioritātēm. 

 

Vide