Privātuma atruna

Akciju sabiedrības “Olainfarm”

DARBINIEKU ATLASES PRIVĀTUMA ATRUNA

Vispārīgā informācija

 1. Šīs privātuma atrunas (turpmāk – Atruna) mērķis ir atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas[1] (turpmāk – VDAR) 12. un 13.pantam sniegt informāciju par akciju sabiedrības “Olainfarm”, reģistrācijas Nr.40003007246, (turpmāk – Sabiedrība) darbinieku atlases procesa ietvaros veikto kandidātu personas datu apstrādi – veiktajām darbībām ar informāciju par identificētu vai identificējamu fizisku personu.
 2. Sabiedrība augstu vērtē personas datu aizsardzības prasības un ar Atrunu sniedz informāciju, lai nodrošinātu iespēju fiziskajai personai, kura kandidē vai vēlas kandidēt uz amatu Sabiedrībā (turpmāk – Kandidāts), saprast, kas, kāpēc un kādā veidā tiks darīts ar Kandidāta personas datiem, Kandidātam piesakoties uz amatu Sabiedrībā.
 3. Atrunā lietotais termins – “pārzinis”, “apstrādātājs”, “personas dati”, “apstrāde”, “datu subjekts” ir lietoti tādā nozīmē, kā tie definēti VDAR 4.pantā.

 

Pārzinis     

 1. Pārzinis – akciju sabiedrība “Olainfarm” (Sabiedrība). Pārziņa kontaktinformācija personas datu aizsardzības jautājumos:
  • Juridiskā adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114;
  • E-pasta adrese: dataprotection@olainfarm.com;
  • Tālruņa Nr.+371 28327856.

 

Personas datu ieguves avots

 1. Sabiedrība personas datus iegūst no paša datu subjekta – Kandidāta, kad tas piesakās uz Sabiedrības izsludināto vakanci. Arī gadījumā, kad Kandidāts piesakās uz vakanci Sabiedrībā, atsaucoties uz sludinājumu, kurš ir publicēts, piemēram, tādā vietnē kā cv.lv, un savu pieteikumu iesniedzot Sabiedrībai ar šīs vietnes starpniecību, Kandidāta personas datus Sabiedrība iegūst no Kandidāta ar sava apstrādātāja, piemēram, vietnes www.cv.lv uzturētāja, starpniecību.
 2. Sabiedrība personas datus iegūst no paša datu subjekta – Kandidāta, kad tas pēc savas iniciatīvas, neatsaucoties uz Sabiedrības aicinājumu, izsludināto vakanci, piesakās uz darbu Sabiedrībā. Personas dati ir iegūti no datu subjekta arī tajā gadījumā, kad Kandidāta vārdā un uzdevumā pieteikumu uz vakanci Sabiedrībā iesniedz cita persona. Šī persona ir pilnībā atbildīga un nodrošina, ka viņai ir tiesības atbilstoši VDAR Kandidāta personas datus iesniegt Sabiedrībai saskaņā ar Atrunu, un viņas pienākums ir sniegt Kandidātam Atrunā ietverto informāciju.
 3. Sabiedrība Kandidāta personas datus var iegūt arī no trešajām personām – vietnēm, piemēram, cv.lv vai www.linkedin.com, kur personas pašas publicē savus personas datus profesionālās komunikācijas nolūkos. Sabiedrība, pēc savas iniciatīvas uzrunājot šīs personas saistībā ar iespējamo darbu Sabiedrībā, šāda veida vietnes izmanto, ievērojot šo vietņu lietošanas noteikumus.
 4. Sabiedrība Kandidāta personas datus var iegūt arī no trešajām personām, Sabiedrībai, pamatojoties uz Kandidāta atļauju, iegūstot Kandidāta darba devēja atsauksmi par Kandidātu.

 

Apstrādāto personas datu veidi

 1. Sabiedrība var apstrādāt šādus Kandidātu personas datu veidus
  • vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese;
  • pieteikuma dokumentos ietvertā informācija par izglītību un profesionālo pieredzi (pieteikuma dokumenti var būt, piemēram, pieteikuma vēstule, CV, atsauksmes);
  • Kandidāta darba devēja atsauksme par Kandidātu;
  • Sabiedrības lēmums, viedoklis par Kandidātu.
 2. Aicinām Kandidātus nesniegt Sabiedrībai personas datus, kas nav nepieciešami Kandidāta pieteikuma uz vakanci Sabiedrībā izvērtēšanai, piemēram, fotogrāfiju, informāciju par vecumu, nacionālo vai etnisko izcelsmi, veselības stāvokli, ģimenes stāvokli, piederību pie kādas politiskās partijas, darbinieku arodbiedrības vai citas sabiedriskās organizācijas, reliģisko pārliecību vai piederību pie kādas reliģiskās konfesijas.
 3. Sabiedrība ir tiesīga dzēst tai nosūtītos Kandidāta personas datus, kas nav nepieciešami pieteikuma Sabiedrības vakancēm izvērtēšanai, tādējādi dzēšot un neizskatot arī visu Kandidāta pieteikumu.

 

Personas datu apstrādes nolūki un pamatojums

 1. Sabiedrība Kandidātu personas datus apstrādā ar nolūku veikt darbinieku atlasi.
 2. Sabiedrība, Kandidāta personas datus iegūstot no paša Kandidāta Atrunas 5.punktā noteiktajā gadījumā, šo personas datu apstrādi veic, pamatojoties uz Kandidāta piekrišanu, kura tiek sniegta Kandidātam savu pieteikumu, tai skaitā personas datus, iesniedzot Sabiedrībai. Šis tiesiskais pamats izriet no VDAR 6.panta 1.punkta a) apakšpunkta. Kandidāts ir tiesīgs piekrišanu jebkurā brīdī atsaukt.
 3. Sabiedrība, Kandidāta personas datus iegūstot no paša Kandidāta vai trešās personas Atrunas 6., 7., 8.punktā noteiktajā gadījumā, šo personas datu apstrādi veic, pamatojoties uz Sabiedrības leģitīmajām interesēm efektīvi veikt darbinieku atlasi. Šis tiesiskais pamats izriet no VDAR 6.panta 1.punkta f) apakšpunkta. Kandidāts ir tiesīgs iebilst pret šo Sabiedrības veikto Kandidāta personas datu apstrādi.
 4. Personas dati netiek izmantoti automatizēta lēmuma pieņemšanai VDAR 22. panta izpratnē.

 

Personas datu saņēmējs

 1. Sabiedrība personas datus var nodot vai darīt pieejamus savam apstrādātājam – tā nav trešā persona, bet ir komersants vai indivīds, kas personas datus apstrādā Sabiedrības vārdā un uzdevumā, pamatojoties uz konkrētiem Sabiedrības norādījumiem. Apstrādātājam ir saistošs pienākums nodrošināt personas datu drošību un atļauts personas datus izmantot tikai Sabiedrības noteikto darbību un nolūku sasniegšanai. Piemēram, Sabiedrība var izmantot apstrādātāju, lai tas nodrošinātu personas datu glabāšanu vai personas datu pārsūtīšanu Sabiedrībai Atrunas 5.punktā noteiktajā gadījumā (apstrādātājs ir vietnes uzturētājs).
 2. Ja Kandidāts ir devis atļauju, ka Sabiedrība ir tiesīga iegūt no Kandidāta darba devēja atsauksmi par Kandidātu, tad, sazinoties ar šo darba devēju, Sabiedrība nodod darba devējam Kandidāta personas datus – informāciju, ka Kandidāts pretendē uz amatu Sabiedrībā.
 3. Sabiedrībai var rasties pienākums normatīvajos aktos noteiktos gadījumos personas datus nodot valsts un/vai pašvaldības institūcijai, kas veic Sabiedrības darbības uzraudzību, piemēram, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, Valsts darba inspekcijai, vai kurai Sabiedrības rīcībā esošā informācija nepieciešama savu pienākumu izpildei. Sabiedrībai var būt leģitīma interese personas datus iesniegt valsts un/vai pašvaldības institūcijā, piemēram, tiesā, Valsts darba inspekcijā, Valsts policijā, lai tādā veidā Sabiedrība aizsargātu savas likumīgās intereses.
 4. Sabiedrība, pamatojoties uz savām leģitīmajām interesēm, personas datus var nodot vai darīt pieejamus savam profesionālās darbības konsultantam, piemēram, zvērinātam advokātam, personāla atlases uzņēmumam.

 

Personas datu glabāšanas ilgums

 1. Sabiedrība personas datus atbilstoši VDAR glabā tik ilgi, kamēr tie nepieciešami un derīgi likumīga nolūka sasniegšanai. Pēc likumīgā nolūka sasniegšanas personas dati tiek dzēsti, anonimizēti vai iznīcināti.
 2. Ja personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, (Atrunas 5.punktā noteiktais gadījums) personas dati tiek glabāti līdz 6 mēnešiem no konkrētajai vakancei noteiktā pieteikšanās termiņa vai līdz piekrišana tiek atsaukta, ja tā tiek atsaukta pirms iestājas šis 6 mēnešu termiņš.
 3. Ja personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Sabiedrības leģitīmajām interesēm, (Atrunas 6., 7., 8.punktā noteiktais gadījums) personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr tie nepieciešami un derīgi likumīga nolūka sasniegšanai, ņemot vērā katra konkrētā gadījuma apstākļus. Šī personas datu apstrāde var tikt pārtraukta, ja Jūs izteiksiet iebildumus pret to un lūgsiet to pārtraukt.

 

Datu subjekta – Kandidāta – tiesības

 1. Datu subjektam ir šādas tiesības:
  • Pieprasīt Atrunas kopiju, papildu informāciju, paskaidrojumus par Atrunā ietverto informāciju un Sabiedrības veikto personas datu apstrādi, tai skaitā detalizētāku informāciju par personas datu glabāšanas termiņu, personas datu saņēmēju, personas datu ieguves avotu;
  • Pieprasīt no Sabiedrības apstiprinājumu, vai attiecībā uz datu subjektu tiek vai netiek apstrādāti personas dati;
  • Pieprasīt Sabiedrībai piekļuvi pie saviem personas datiem;
  • Iebilst pret Sabiedrības veikto personas datu apstrādi (piemēram, pret apstrādi, kas tiek veikta uz Sabiedrības leģitīmo interešu pamata – Atrunas 6., 7., 8.punktā noteiktais gadījums, ja datu subjekts uzskata, ka šī apstrāde ir nesamērīga), pieprasīt Sabiedrībai personas datu labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu;
  • Ja personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu (Atrunas 5.punktā noteiktajā gadījumā), datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī piekrišanu atsaukt.
 2. Minētās datu subjekta tiesības detalizētāk regulētas VDAR 12. – 21.pantā. Šīs tiesības nav absolūtas, un to izpilde var tikt ierobežota, piemēram, Sabiedrībai ir tiesības atteikt personas datu apstrādes pārtraukšanu, ja Sabiedrība norāda uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām.
 3. Lai izmantotu savas tiesības, datu subjektam ir tiesības vērsties Sabiedrībā ar iesniegumu, nosūtot to uz e-pasta adresi: dataprotection@olainfarm.com vai nosūtot vēstuli uz adresi: Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114, adresējot to akciju sabiedrībai “Olainfarm”.
 4. Sabiedrības darbības attiecībā uz personas datu aizsardzību uzrauga Datu valsts inspekcija. Lai pēc iespējas ātrāk atrasinātu jebkādas domstarpības vai jautājumus, aicinām datu subjektu vispirms sazināties ar Sabiedrību saskaņā ar Atrunas punktu. Kā arī datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011; e-pasts: info@dvi.gov.lv; tālruņa Nr.+371 67223131, interneta vietnes adrese: www.dvi.gov.lv).

[1] EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

Privātuma atruna