Veselības aprūpes speciālistu personas datu aizsardzības politika

Veselības aprūpes speciālistu personas datu aizsardzības politika – V1/LV

Šī privātuma politika ietver informāciju par Olainfarm īstenoto veselības aprūpes speciālistu personas datu apstrādi. Šīs privātuma politikas mērķis ir informēt veselības aprūpes speciālistus par viņu tiesībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

PĀRZINIS: Olainfarm – medikamentu un ķīmiski-farmaceitisko produktu ražotājs, uzņēmums, kas normatīvajos aktos noteiktā kartībā reģistrēts Latvijā, reģistrācijas Nr.40003007246, ar nosaukumu – akciju sabiedrība “Olainfarm”.

VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTU PERSONAS DATI: Personas datu apjoms ir atkarīgs no datu apjoma, ko veselības aprūpes speciālists nodod Olainfarm. Šie personas dati varētu ietvert šādus datus: vārds; uzvārds; specialitāte; profesionālās darbības valsts; darba vieta; amats; e-pasta adrese; tālruņa numurs; adrese, lai tiktos klātienē, informācija par saziņu ar Olainfarm. Lai personalizētu veselības aprūpes speciālistiem sniedzamās informācijas saturu (lai sniegtu pēc iespējas noderīgāku informāciju veselības aprūpes speciālistam), var tikt izmantota informācija par specialitāti, darba vietu, amatu un iepriekšējo komunikāciju.

NOLŪKS: sazināties ar veselības aprūpes speciālistu (izmantojot e-pasta adresi, tālruņa numuru, klātienes apmeklējumus), lai informētu par:  

– Olainfarm veselības aprūpes speciālistiem organizētajiem semināriem un citiem pasākumiem;
– Olainfarm un tās grupas uzņēmumu produktiem (tai skaitā par šo produktu lietošanu, iepakojumu, devu, papildinājumiem, izmaiņām aprakstā, lietošanas instrukcijā);
– zinātniskajiem pētījumiem, zinātniskajām izstrādnēm, jaunām metodēm farmakoloģijas jomā;
– iespējām piedalīties pētījumos, sniegt profesionālu viedokli;
– sniegt citu informāciju par Olainfarm un tās grupas uzņēmumu aktualitātēm.

PERSONAS DATU APSTRĀDES PAMATOJUMS: Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un pamatojoties uz interesi sniegt ar Olainfarm saistītu un veselības aprūpes speciālistiem noderīgu informāciju. Tāpēc personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir veselības aprūpes speciālista piekrišana, veselības aprūpes speciālista pieprasījums.

PERSONAS DATU APSTRĀDES ILGUMS: Olainfarm apstrādās personas datus līdz brīdim, kad veselības aprūpes speciālists atsauc savu piekrišanu, izsaka lūgumu pārtraukt saziņu ar viņu vai pieprasa pārtraukt personas datu apstrādi vai dzēst vai iznīcināt apstrādātos personas datus, ja vien nepastāv cits personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats. Piemēram, ja veselības aprūpes speciālists atsauc savu piekrišanu, Olainfarm, pamatojoties uz leģitīmām interesēm, saglabās personas datus līdz 5 gadiem pēc piekrišanas atsaukšanas, lai nodrošinātu, ka veselības aprūpes speciālistam vairs netiek lūgts dot piekrišanu.

PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI: Olainfarm ir tiesības pārsūtīt personas datus savam apstrādātājam: tā nav trešā persona, bet gan komersants, kas personas datus apstrādā Olainfarm vārdā atbilstoši Olainfarm sniegtajiem norādījumiem. Piemēram, Olainfarm var izmantot apstrādātāju, lai nodrošinātu personas datu tehnisku glabāšanu un pārvaldību. Olainfarm var pārsūtīt personas datus savam apstrādātājam, kas var atrasties Eiropas Savienībā vai ārpus tās – jurisdikcijā, kur personas dati var nebūt aizsargāti pēc tādiem pašiem standartiem kā speciālista mītnes valstī vai Eiropas Savienībā. Šāda personas datu pārsūtīšana vienmēr tiek nodrošināta saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, Vispārīgo datu aizsardzības regulu, paredzot atbilstošus aizsardzības pasākumus, piemēram, noslēdzot līgumu, kas atbilst Eiropas Komisijas pieņemtajām standarta datu aizsardzības klauzulām.

TIESĪBAS: Veselības aprūpes speciālistam (datu subjektam) ir tiesības atsaukt piekrišanu, pieprasīt pārtraukt saziņu. Veselības aprūpes speciālistam ir tiesības pieprasīt Olainfarm papildu informāciju par personas datu apstrādi, pieprasīt piekļuvi personas datiem, pieprasīt personas datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, vai iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Latvijas personas datu aizsardzības uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcija, Elijas iela 17, Rīga, LV-1011, Latvia, telefons: + 371 67 22 31 31, e-pasta adrese: info@dvi.gov.lv.

KONTAKTI: Pārziņa kontaktinformācija personas datu aizsardzības jautājumos: adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Latvija; e-pasta adrese: dataprotection@olainfarm.com; telefons:+371 28327856. Gadījumā, ja veselības aprūpes speciālists vēlas izmantot datu subjekta tiesības vai rodas jebkādi jautājumi saistībā ar šo privātuma politiku un Olainfarm īstenoto personas datu apstrādi, Olainfarm aicina saziņai izmantot iepriekš minētos saziņas līdzekļus.

Veselības aprūpes speciālistu personas datu aizsardzības politika