Darba vidē balstītas mācības un mācību prakses

2017. gada 30. maijā AS “Olainfarm” noslēdza sadarbības līgumu ar Biedrību “Latvijas Darba devēju konfederācija” par dalību ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» realizācijā (Nr. 8.5.1.0/16/I/001).

Projekta realizācijas laiks: 2017. gada 27. janvāris līdz 2023. gada 31. augustam.

Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Projekta mērķa grupa ir izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmās. Projekta ietvaros mērķu grupas dalībnieki, no projektā iesaistītajām profesionālajām izglītības iestādēm, tiks apmācīti (teorētiski un praktiski) AS “Olainfarm”, iegūstot zināšanas un iemaņas, darbojoties reālā darba vidē.

Projekta izmaksas tiek segtas 85% no ESF (Eiropas Sociālā fonda), 15% no Latvijas valsts budžeta finansējuma.

 

Logo ar projekta nosaukumu LDDK

Darba vidē balstītas mācības un mācību prakses