Labās prakses pārņemšanas apmācības eksportspējas veicināšanai

Atbalsts “Labās prakses pārņemšanas apmācības eksportspējas veicināšanai” ir viena no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.3. pasākuma “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” un 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē – nodarbināto apmācības (ERAF)” aktivitātēm.

Pasākuma mērķis ir veicināt pašnodarbināto personu, sīko (mikro), mazo, vidējo un lielo komersantu produktivitāti, eksportspēju un darba efektivitāti, paaugstinot nodarbināto kvalifikāciju un prasmes, lai veicinātu komersantu transformāciju atbilstoši globālajām tendencēm, nodrošinātu maksimālu eksportspēju un kāpinātu augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu, kā arī sekmētu netehnoloģisko inovāciju ieviešanu komersantos, un nodrošināt atbalstu apmācībām, lai veicinātu investoru piesaisti.

Šo darbības programmu regulē Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumi Nr.365 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.3.pasākuma „Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” īstenošanas noteikumi”. 

AS „Olainfarm” ir noslēgusi 2023. gada 02. janvārī līgumu Nr. 5.3-8-L2022/46 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Apmācību īstenošana AS „Olainfarm” eksportspējas veicināšanai” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Projektam tika piešķirts identifikācijas Nr. 1.2.2.3/16/I/003.

Projekta realizācijas laiks: no 2023. gada 02. janvāra līdz 2023. gada 30. septembrim.

Projekta mērķis ir  iegūt zināšanas un labo praksi, lai uzņēmums varētu izstrādāt augstas pievienotās vērtības medikamentus, un tos sertificēt un reģistrēt jaunajos eksporta tirgos. 

Pasākuma ietvaros atbalsts tiek sniegts apmācībām, kas nepieciešamas produktu, procesu, mārketinga vai organizācijas inovāciju ieviešanai komersantā. 

Projekta plānotie kopējie izdevumi ir EUR 68 958.69 no tiem kopējie attiecināmie izdevumi EUR 68 958.69, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 34 479.34.

Informācija papildināta: 27.04.2023.

pastedGraphic.png

Labās prakses pārņemšanas apmācības eksportspējas veicināšanai