Anonīma trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa

  Anonīma trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa

  Šis ir anonīms ziņojums, līdz ar to Jums kā iesniedzējam var netikt sniegta atbilde par iesnieguma saņemšanu, izskatīšanu, pieprasīta papildu informācija. Ja vēlaties iesniegt anonīmu ziņojumu, lūdzu, neietveriet ziņojumā, tai skaitā tam pievienotajā dokumentā, savus personas datus (piemēram, vārdu, uzvārdu, parakstu, amatu, e-pasta adresi), nepieciešamības gadījumā aizkrāsojiet, aizklājiet tos

  Iesniedzot ziņojumu1:

 • apzinos, ka iesniedzu anonīmu ziņojumu, līdz ar to man netiks nodrošinātas likumā paredzētās aizsardzības garantijas;

 • apliecinu, ka ziņojumā norādītā informācija ir patiesa;

 • apzinos, ka par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie normatīvajā aktā noteiktās atbildības.

 • ADRESĀTS

  Akciju sabiedrība “ Olainfarm”
  Reģistrācijas Nr.40003007246
  Juridiskā adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114 (turpmāk - AS “Olainfarm”)

  1. Pārkāpuma apraksts

  Sniedziet Jūsu rīcībā esošo informāciju par pārkāpumu, ko esat novērojis AS “Olainfarm” darbībā. Miniet konkrētu faktu vai apstākli, kas par to liecina (piemēram, datums, vieta, kur pārkāpums novērots), iesaistīto personu, iesaistītās personas datus, piemēram, amata nosaukums. Norādiet, vai Jūsu rīcībā ir kāds pierādījums (piemēram, dokuments, fotogrāfija, e-pasta sarakste). Pievienojiet to ziņojumam vai norādiet, kur ar to var iepazīties.

  2. Informācijas gūšanas veids (saistība ar darbu)

  Saistība ar AS “Olainfarm”, kur novērots pārkāpums
  (atzīmējiet atbilstošo):

  Norādiet, kāda

  3. NORĀDIET, KĀDU KAITĒJUMU PĀRKĀPUMS RADĪJIS VAI VAR RADĪT SABIEDRĪBAS INTERESĒM1 (KĀDĀM) UN KURAM SABIEDRĪBAS PĀRSTĀVIM

  4. Vai par pārkāpumu ziņots iepriekš

  (atzīmējiet atbilstošo, sniedziet nepieciešamo komentāru)

  Norādiet, kāda

  Cita informācija

  Komentāri

  5. PIELIKUMĀ

  Norādiet ziņojumam pievienoto dokumentu, kas apstiprina ziņojumā minētos apstākļus. Ja norādījāt, ka par pārkāpumu ziņots iepriekš, pievienojiet sniegto atbildi, ja tāda bijusi

  1 - Ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu

  6. IESNIEGŠANAS DATUMS

  Trauksmi var celt arī sniedzot informāciju publiski vai vēršoties tieši valsts kompetentajā institūcijā, kurai ir kompetence reaģēt uz pārkāpumu atbilstoši normatīvā akta noteikumiem.

  Anonīma trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa